Sökning: "arbetsbelastning socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden arbetsbelastning socialtjänsten.

 1. 1. Känsla av stöd : - Ett salutogent perspektiv på hur enhetschefer inom socialtjänsten upplever stöd i relation till hanteringen av uppdraget som enhetschef

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jannika Kristensson; Nathalie Fagercrantz; [2022]
  Nyckelord :social work; social services; first-line manager; support; KASAM; socialt arbete; socialtjänst; enhetschef; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande enhetschefer i socialtjänstens arbetssituation och hur de själva upplever den är begränsad, varpå ytterligare studier behövs. Studiens syfte är att undersöka enhetschefers upplevelse av stöd i sitt chefskap inom socialtjänsten, samt vilken inverkan det har på upplevelsen av att kunna hantera sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. ”Se till vårt bästa istället för att behandla oss som höns” : En intervjustudie om socialsekreterares benägenhet till stanna kvar eller lämna socialtjänsten inom enheten barn och unga.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lilian Li; [2022]
  Nyckelord :socialsekreterare barn och unga; arbetsförhållande; arbetsbelastning; personalomsättning;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie handlar om socialsekreterares benägenhet att stanna kvar eller lämna socialtjänsten inom området barn och unga. Bakgrunden till studien är att socialsekreteraresarbetsförhållanden länge har varit ett aktuellt ämne i samhället. LÄS MER

 3. 3. Missnöje, hög arbetsbelastning och organisatoriska begränsningar - En kvalitativ studie om hög personalomsättning inom socialtjänsten i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kajsa Nyrén; Victoria Ekelund; [2022]
  Nyckelord :Social work; Employee turnover; child welfare; working conditions; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years there have been frequent reports of a high workload and poor working conditions for social workers employed in social services where reports have shown that social services have had a high employee turnover. It is also common that the work the social workers do is characterised by difficult assessments and decisions which can result in a large amount of pressure to perform in accordance with the law and framework of the organisation. LÄS MER

 4. 4. “Det är ju ett faktum att arbetsbelastningen är galen liksom!” - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Julia Carnebrant; [2022]
  Nyckelord :Socionom; Socialtjänsten; Psykosocial arbetsmiljö; Stress; KASAM; Byråkrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : På senaste tiden har allt mer medial uppmärksamhet riktats mot den problematiska arbetsmiljön i flera delar av välfärden, inte minst för socialsekreterarna. Det talas om för hög arbetsbelastning och personalomsättning, och för låg personalstyrka och lön. LÄS MER

 5. 5. Barn som upplever våld i nära relationer en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Johansson; Dielza Jahiu; [2021-05-26]
  Nyckelord :barn; våld i nära relationer; socialtjänsten; gräsrotsbyråkrater; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med barn som upplevt våld i nära relationer med fokus på vilka möjligheter de har att upptäcka och skydda barnet utifrån bedömning av barnets behov. Studien grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem stycken yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten Barn och unga inom samma kommun. LÄS MER