Sökning: "arbetsbelastning stress lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden arbetsbelastning stress lärare.

 1. 1. När blir användningen av medieteknik en källa till teknostress för lärare vid universitet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Wallander; [2019]
  Nyckelord :Stress; universitet; lärare; organisatoriskt förändringsarbete; teknostress; tekno-stressorer; teknostress-hämmare; Canvas och e-postmeddelande;

  Sammanfattning : Forskning kring arbetsrelaterad stress visar att teknik, tekniska system och program är faktorer som kan komma att orsaka stress hos anställda. Vid universitet har utvecklingen av teknik haft stort inflytande vilket skapar utmaningar för lärare och organisationen att integrera och hantera tekniska förändringar på ett hälsosamt sätt. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelser av stress i yrket

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Ottersten; Angelica Hallgren; [2019]
  Nyckelord :stress; teachers work environment; stress within the profession of teaching; stress; lärares arbetsmiljö; stress i läraryrket;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka grundskollärares arbetssituation, utifrån deras upplevelser av stress. Frågeställningarna undersökte stressfaktorer, stresshantering samt förväntningarna lärarna upplever sig ha på sig. Deltagarna i studien var sex stycken kvinnliga grundskolelärare, i åldrarna 36-53 år. LÄS MER

 3. 3. I tiden av förändringsarbeten -en fallstudie av hur lärarna upplever arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Andersson; Christer Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Stress; Arbetsbelastning; Läraryrket; Lgr11; Skollagen; Läroplanen; arbetsmiljö; gruppen; gruppdynamik; styrdokument;

  Sammanfattning : Utifrån observation och intervjuer upplever vi att läraryrket är ett utsatt yrke präglat av stress och har en hög arbetsbelastning med ständiga förändringar. Utifrån empiriskt material och intervjuer uppfattar vi att lärarna ligger i en högre riskzon än snittet för att bli sjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. "Världens tuffaste yrke" : En kvalitativ studie om lärares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Bergquist; Ida Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; lärares psykosociala arbetsmiljö; stress; skola; konkurrens; krav; stöd; socialt stöd; ledning; elevkontakt;

  Sammanfattning : Läraryrket är ett av de yrken som många upplever har en hög arbetsbelastning bestående av både administrativt arbete och undervisning av lektioner. Lärare ska uppfylla de krav som ställs på dem från politiker och rektorer för att eleverna ska få en så utvecklande undervisning som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärares upplevda stressfaktorer samt optimala arbetsmiljöer : En kvalitativ intervjustudie om de faktorer som lärare upplever stressande i sitt yrke och vad för arbetsmiljöer de anser vara optimala för sitt välmående

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Hanna Pedersen; Josef Svalbring; [2018]
  Nyckelord :Stress; arbetsbelastning; utbrändhet; arbetsmiljö och lärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER