Sökning: "arbetsberedning peab"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden arbetsberedning peab.

 1. 1. Arbetsberedning i produktion : Kommunikation och informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom organisationen Peab Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Oscar Jernetz; Dennis Lindstedt; [2018]
  Nyckelord :Work preparation; Communication; Information exchange; Integration; Building information modeling.; Arbetsberedning; Kommunikation; Informationsöverföring; Integration; Byggnadsinformationsmodellering.;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The construction industry's productivity in Sweden is low and one of the major causes of this is the lack of work preparation. A study showed that 45 percent of the fault causes could be linked to work preparation and accounted for up to 30 percent of the error costs. LÄS MER

 2. 2. Arbetsberedningar i produktion : En analys av arbetsberedning med syfte att effektivisera och förbättra produktionen på Peab

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Michaela Eriksson; Julia Andersson; [2017]
  Nyckelord :Work preparation; bank of experience; quality controls; work environment; Peab; Arbetsberedning; erfarenhetsåterföring; egenkontroll; arbetsmiljö; Peab;

  Sammanfattning : Studier visar att god planering sänker omkostnader och kostnader för ÄTA-arbeten. Det innebär att genomtänkt planering blir en allt viktigare faktor för att kunna minska kostnader för slöseri samt uppnå en effektiv produktion och god kvalitet. Ett hjälpmedel för att uppfylla detta är verktyget arbetsberedning. LÄS MER

 3. 3. Intern processkvalitet Region Bygg Mellersta : Totalkvalitetsgranskning på en byggregion i Peab Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Anshammar; [2016]
  Nyckelord :Total quality; Peab; internal function; own controls.; Totalkvalitet; Peab; internverksamhet; egenkontroller.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Studiens syfte var att bidra till framtidens kvalitetsarbete i byggbranschen och att utveckla arbetet med kvalitet. I studien kartläggs om det finns faktorer som påverkar kvaliteten i större utsträckning än andra faktorer. LÄS MER

 4. 4. Arbetsberedningens möjligheter att säkra kvalitén.

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :ANDREAS ANDERSSON; MARKUS ENGSTRÖM; [2014]
  Nyckelord :Arbetsberedning; aktivitetskort; byggbranschen; engagemang; erfarenhetsåterföring; kommunikation; kvalitetssäkring; Peab;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Peabs arbetsberedning i produktionen : Finns det en koppling mellan arbetsberedning och Lean construction?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Linus Larsson; Henrik Andersson; [2009]
  Nyckelord :Lean construction; arbetsberedning;

  Sammanfattning : Statistik har visat att byggbranschens byggnationskostnader i Sverige har ökat de senaste åren. Dessa kostnader beror enligt Josephson & Saukkorippi på kvalitetsproblem och kostnader för omprojektering, samt att det i nuläget görs aktiviteter som inte tillför något kundvärde. LÄS MER