Sökning: "arbetsberedning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet arbetsberedning.

 1. 1. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER

 2. 2. Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mattias Orsén; Alfred Bengts; [2019]
  Nyckelord :Stone dust; Quartz; Respirable quartz; Stendamm; Kvarts; Respirabelt kvarts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. LÄS MER

 3. 3. Återanvändning av kemiska riskbedömningar : Förutsättningar, fördelar och svårigheter.

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna Larsen; [2019]
  Nyckelord :Chemical risk assessment; chemical hazard; risk; working environment; occupational safety and health; construction industry; reuse; recycling; advantages; obstacles; difficulties; prerequisites; factors; KemiRisk; work preparation; template; checklist; mineral wool; thermosetting plastic; diisocyanate; Kemisk riskbedömning; kemisk arbetsmiljörisk; risk; arbetsmiljö; bygg- och anläggningsbranschen; återanvändning; fördelar; hinder; svårigheter; förutsättningar; krav; faktorer; åtgärder; KemiRisk; arbetsberedning; mall; checklista; mineralull; härdplast; diisocyanat;

  Sammanfattning : Kemiska arbetsmiljörisker förekommer inom ett flertal branscher och behöver förebyggas för att skydda arbetstagare mot ohälsa, sjukdom och olycksfall. Det förebyggande arbetet görs genom att identifierade risker bedöms och kontrolleras med ändamålsenliga åtgärder, med målet att riskerna minskar eller helt försvinner. LÄS MER

 4. 4. Arbetsberedningar i byggproduktion : En utredning av samarbetet och kommunikationen mellan produktionsledning och yrkesarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofia Nilsson; Stina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Work preparation; communication; collaboration; commitment; planning; steering; leadership; Arbetsberedning; kommunikation; samarbete; engagemang; planering; styrning; ledarskap;

  Sammanfattning : Purpose: The complexity of the construction industry and lack of repeated patterns complicates the efficiency of work execution. The working method of the construction site is a significant factor for the low productivity. LÄS MER

 5. 5. Personsäkerhet på byggarbetsplatser : Minimering och förebyggande av fallolyckor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggbranschen; olyckor; fall; arbetsmiljöplan; fallskydd; arbetsmiljö; skyddsrond; arbetsberedning;

  Sammanfattning : The construction industry belongs to the one of the most accident- affected industries in Sweden. The most common accident risk on the construction site is fall. It’s important to find out in an early stage which risks are on the construction site and how they can be minimized and prevented. LÄS MER