Sökning: "arbetsblad"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet arbetsblad.

 1. 1. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER

 2. 2. Matematiska resonemang om representationsformer i multiplikation : En empirisk studie om lågstadieelevers resonemang och användning av olika representationsformer vid lösning av multiplikationsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Ungurjanovic; [2022]
  Nyckelord :multiplikation; matematik; representationsformer; lågstadieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få syn på vilka representationsformer elever använder när de löser multiplikationsproblem och hur de resonerar kring det. Studier har visat att dem lätt fastnar i upprepad addition och har svårt för att se att multiplikation är tvådimensionellt. LÄS MER

 3. 3. Speciallärares arbete med kartläggning i relation till SUM : - en studie om kommunikationens betydelse vid kartläggning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cecilia Lind Behrenfors; Camilla Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :matematik; SUM; speciallärare; specialpedagogik; kartläggning; uppföljning; kommunikation; organisation;

  Sammanfattning : För oss som blivande speciallärare i matematik finns ett särskilt intresse av att utforska speciallärares arbete med kartläggning av elever i särskilda undervisningsbehov i matematik, SUM. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur speciallärare arbetar med kartläggning i relation till elever i SUM och vilket utrymme   som kommunikationen ges i olika processer. LÄS MER

 4. 4. ”Noll-komma-tio är ju mycket större än noll-komma-nio!” : En kvalitativ studie om kritiska aspekter av tal i decimalform för elever i årskurserna 4–5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University

  Författare :Jesper Larsson; [2021]
  Nyckelord :numbers in decimal form; critical aspects; the variation theory; place value; misconceptions; tal i decimalform; decimaltal; variationsteorin; kritiska aspekter; decimala talsystemet;

  Sammanfattning : I årskurserna 4–6 ska eleverna genomgå en progression att lära sig hur rationella tal och tal i decimalform är uppbyggda. Forskning har visat att det kan uppstå flera svårigheter och missuppfattningar kring området, bland annat veta siffrors olika platsvärde. LÄS MER

 5. 5. Vilka missuppfattningar visar elever kring tal i decimalform? : En intervjustudie med elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Filip Johansson; [2021]
  Nyckelord :tal i decimalform; division; missuppfattningar; kritiska aspekter; variationsteori;

  Sammanfattning : För att fördjupa förståelsen om elevers missuppfattningar beträffande tal i decimalform, är detta en intervjustudie med åtta elever som besvarar frågeställningarna: Vilka kritiska aspekter finns i relation till kända missuppfattningar gällande tal i decimalform? Vilka kritiska aspekter finns i relation till missuppfattningen om att svaret alltid blir mindre vid division? Den teoretiska utgångspunkten för studien är variationsteorin, då begreppen inom teorin är väsentliga för att få kännedom om vilka skilda sätt ett specifikt ämnesinnehåll uppfattas. Den data som samlats in för studien gjordes genom en triangulering. LÄS MER