Sökning: "arbetsförmedling funktionshinder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetsförmedling funktionshinder.

 1. 1. ”Jag kan jobba bredvid, komma ofta och titta in” – en kvalitativ studie om hur arbetsintegreringen kan se ut för personer med lindriga intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Lindholm; Sofia Lundberg; [2012-02-12]
  Nyckelord :Arbetsintegrering; Supported employment; Funktionshinder; Daglig verksamhet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka hur arbetsintegreringen på den reguljära arbetsmarknaden kan se ut för personer med lindriga intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi ville också ta reda på hur metoden Supported employment används eller kan användas i SverigeFrågeställningar• Hur fungerar arbetsintegreringen för personer med lindriga intellektuella eller neuropsykiatriska funktionshinder i Göteborg?• Använder man sig av metoden Supported employment och i så fall hur?• Hur kan ekonomin se ut för den enskilde och hur förändras den av en eventuell anställning? Metod Till studien valdes en kvalitativ ansats då detta passade syftet bäst. LÄS MER

 2. 2. Från avvikelse till inkludering : Arbetsförmedlingens syn på processen med att få ut funktionshindrade i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jennie Franzén; Linda Norling; [2011]
  Nyckelord :arbetsförmåga; nedsatt arbetsförmåga; lönebidrag; arbetsförmedlingen; funktionshinder;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att undersöka svårigheter eller möjligheter som de anställda på Arbetsförmedlingen upplever kring de hjälpmedel som finns tillgängliga för att få ut en funktionshindrad i arbetslivet. Vi har i vårt arbete tittat på en specifik Arbetsförmedling där de anställda har olika yrkesområden för att få en bredare bild av arbetet med funktionshindrade. LÄS MER

 3. 3. Personer med Asperger Syndrom och deras upplevelser kring arbete : People with Asperger Syndrome and their experience of work

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Anna Karlsson; Maria Dahlgren; [2008]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Asperger Syndrom; upplevelser; arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva hur personer med AS upplever det är att ha ett arbete respektive gå på dagverksamhet/sysselsättning, samt fånga deras upplevelser angående erhållna stödinsatser från samhället. Samhällets stödinsatser handlar om att få och behålla ett arbete. Med samhället avses t. LÄS MER

 4. 4. ”har man ingenting att göra blir man ju helt sänkt liksom” : vad vill unga vuxna med psykiskt funktionshinder ha stöd med?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Kenneth Helén; [2006]
  Nyckelord :Young adulthood; Youth in transition; Transition to adulthood; Unga vuxna; Psykiskt funktionshinder; Psykisk problematik; Psykiskt störd; Sysselsättning; Övergången till vuxenlivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på de idéer som unga vuxna (18-24 år) med psykiskt funktionshinder har kring hur en sysselsättningsverksamhet skulle vara uppbyggd och om det är möjligt att någon form av organiserad verksamhet kan hjälpa dem i övergången till vuxenlivet. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER