Sökning: "arbetsförmedling"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet arbetsförmedling.

 1. 1. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hamid Noore; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att elever inom studieväg 1 ska ha goda förutsättningar att genomföra kurserna på Sfi? En kvalitativ intervjustudie av några rektorers uppfattningar om möjligheter och hinder för elever inom studieväg 1 att klara sina studier på Sfi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Margareta Ojakangas; [2019]
  Nyckelord :Swedish for immigrants Sfi ; New arrivals; Adult students; Short educated; Special education; Swedish as a second language; Collaboration; The illiterate; Educators; Sfi; nyanländ; vuxenstuderande; kortutbildad; specialpedagogik; svenska som andraspråk; samverkan; analfabet; pedagoger;

  Sammanfattning : Sfi är en skolform inom vuxenutbildningen där det bedrivs undervisning i svenska som andraspråk. Eleverna kan gå tre olika studievägar beroende på skolbakgrund från hemlandet där studieväg 1 är anpassad för elever med ingen eller maximalt fem års skolbakgrund från sitt hemland. LÄS MER

 3. 3. "Men, det brister vid frågan om resurser": En granskning av Polisprojekt Tomelilla

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andrea Hallgren; Ida Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Brottsprevention; Granskning; Lokalt brottsförebyggande arbete; Polis; Samverkan; Ungdomsbrottslighet; Implementeringsteori; Crime prevention; Cooperation; Implementation theory; Juvenile delinquency; Local crime prevention work; Police; Review;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har granskat det brottsförebyggande projektet ‘Polisprojekt Tomelilla’, vilket implementerades i Tomelilla kommun som ett pilotprojekt mellan maj 2015 och juni 2016. De brottspreventiva insatserna infördes bland annat till följd av en ökad kriminalitet hos dem unga i Tomelilla kommun och var således ett samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, arbetsförmedling samt fritidsverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Arbetsförmedlarnas syn på möjligheten för nyanlända frånutomeuropeiska länder att erhålla en fast anställning : En kvalitativ studie baserad på intervjuer med arbetsförmedlare i Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Grönberg; [2017]
  Nyckelord :immigrants from outside the Europe; labor market; social work; to get a job; arbetsmarknad; erhålla arbete; socialt arbete; utomeuropeiska immigranter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om nyanländas situation på arbetsmarknaden genom att beskriva arbetsförmedlarnas syn på deras möjlighet att erhålla ett fast arbete. Immigranterna är nyanlända i två år efter att de skrivit in sig på arbetsförmedlingen (SFS 2010:197). LÄS MER

 5. 5. Hållbar Dissonans - Social hållbarhet genom dialogskapande stadsrum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Tobias Henriks; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project presents the reader with possibilities for how Malmö can develop, it shows a methodical approach and proposal for how it is possible to treat the site, ”August Palms plats” and its’ public spaces in order to deal with the social challenges of the city. By interpreting theoretical articles I have created physical manifestations, where public space can generate situations promoting dialogue in the public realm in a socially sustainable way. LÄS MER