Sökning: "arbetsgivare"

Visar resultat 21 - 25 av 1623 uppsatser innehållade ordet arbetsgivare.

 1. 21. Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Karlsson; Johanna Ring Eggers; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsmiljöbrott; Rehabilitering; Brott mot Arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. LÄS MER

 2. 22. Stresshanteringsmetoder sjuksköterskor kan använda för att minska arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josefin Danielsson; Mathilda Persson; [2020]
  Nyckelord :Stress; arbetsrelaterad stress; stresshanteringsmetoder; sjuksköterska; omvårdnad; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress är vanligt inom sjukvården och drabbar ofta sjuksköterskor. En långvarig negativ stress kan leda till sjukdom som till exempel utmattning och detta kan leda till sjukskrivningar samt personligt lidande. Arbetsstress är en starkt bidragande faktor som gör att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. LÄS MER

 3. 23. En samarbetsvillig och engagerad lagarbetare : Konstruktioner av gymnasielärare i dagens platsannonser

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Katarina Hellman; [2020]
  Nyckelord :Gymnasielärare; lärarbrist; förväntningar; platsannonser; språk; lärarkonstruktioner; Fairclough; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Sverige har en problematisk lärarbrist parallellt med en stor efterfrågan på välutbildade medborgare med gymnasieexamen. De förväntningar som från arbetsgivares sida ställs på gymnasielärare utgör den centrala utgångspunkten för denna studie. LÄS MER

 4. 24. Skulle jag räkna på hur mycket jag jobbar, så skulle ni bli deprimerade - En studie om uppfattningar av flexibelt arbetssätt hos fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Yde; Karlsson Amelia; [2020]
  Nyckelord :Flexibilitet; gränsdragning; privat- och arbetsliv; work-life balance; gränsstrategi;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod och med en induktiv ansats undersöker denna studie uppfattningar av flexibelt arbetssätt hos fastighetsmäklare. Studien avser att uppnå förståelse för hur gränsdragningen mellan arbete och fritid hanteras inom det flexibla arbetssättet. LÄS MER

 5. 25. För patienternas bästa, men hur blev det för oss? : Vårdsamordning och sjuksköterskors arbetsmiljö, en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karen Leyton; Lisa Wretmo; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; enkätundersökning; sjuksköterska; vårdsamordning; WEMS; Work environment; questionnaire survey; nurse; care coordination; WEMS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som behöver ha sin vård samordnad ökar i takt med att befolkningen blir äldre. De har ofta komplicerade vård- och omsorgsbehov som kräver att olika aktörer samverkar. För vårdpersonal innebär detta högre krav på effektivitet för att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. LÄS MER