Sökning: "arbetsgivarens roll"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden arbetsgivarens roll.

 1. 1. Föräldraledighet. En kvalitativ innehållsanalys av hur den politiska debatten om föräldraledighet har förändrats i takt med en ökad kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Lilliestierna; Mi Liljevall; [2021]
  Nyckelord :Föräldraledighet; föräldrapenning; föräldraförsäkring; jämställdhet; kvinnorepresentation.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Wetterheim; Hanna Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; Diskrimineringslagen; Me Too; Arbetsmiljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Metoo-upproren uppmärksammade problematiken kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen runt om i världen, vilket fick oss att fundera kring arbetsgivarens roll och ansvar i dessa situationer. För att skapa en förståelse för arbetsgivarens förebyggande ansvar, vilka typer av handlingar arbetsgivaren ska förebygga samt vilka åtgärder som kan krävas från arbetsgivaren har vi analyserat lagar, praxis, förarbeten och doktrin. LÄS MER

 3. 3. Nyanställd på distans : Introduktion i en kunskapsorganisation med begränsad tillgång till fysiska möten.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carolin Viklund; [2021]
  Nyckelord :Employee onboarding; remote work; onboarding practices; employer socialization; Covid-19; knowledge-based organization; Nyanställd; distansarbete; arbetsplatsintroduktion; yrkesidentitet; Covid-19; kunskapsorganisation;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker hur introduktionen av nyanställda, som under pågående Covid-19-pandemi till stor del genomförs på distans, påverkas vad det gäller utformning och kvalitet, samt hur den upplevs av den nyanställde. Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet på arbetstid vid arbete hemifrån : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser bland kontorsarbetare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Öhlén; [2021]
  Nyckelord :: Fysisk aktivitet; möjligheter; rörelse; stillasittande arbete;

  Sammanfattning : Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för dödlighet och leder till ökad förekomst av ickesmittsamma sjukdomar. Stillasittande arbete är vanligt förekommande i Norden, men arbetsmiljön kan fungera som en stödjande miljö för fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Vilket ansvar har arbetsgivaren för sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maja Moberg; [2021]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; Arbetsgivare; skyldigheter; diskrimineringslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the call for sexual harassment gained momentum, the spotlight was also turned to sexual harassment in the workplace. The thesis investigates the employer's responsibilities and obligations in its role as an employer. The work focuses on the provisions of the Discrimination Act and which EU legal provisions have been implemented in Swedish law. LÄS MER