Sökning: "arbetskraftsbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet arbetskraftsbrist.

 1. 1. ”Med rätt möjligheter, då kan man jobba längre!” : En kvalitativ studie med fokus på arbetstagares behov för ett förlängt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Risberg; Nora Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionspreferenser; pensionsålder; äldre arbetstagare; förlängt arbetsliv; förskjuten pensionsålder; åtgärder.;

  Sammanfattning : Den demografiska utveckling som råder i Sverige är en utmaning för välfärden. Andelen individer i arbetsför ålder minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar vilket blir en allt för stor försörjningsbörda för att det ska vara hållbart. LÄS MER

 2. 2. Från arbetslöshet till arbetsliv via utbildning : En sekundäranalys om möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Catrine Öman; [2019]
  Nyckelord :employment; class; ethnic ity; education; identity; arbete; klass; etnicitet; utbildning; identitet;

  Sammanfattning : The lack of educated labor causes difficulties for companies to recruit and grow at the same time as the economy in the society is affected negatively. Statistics shows that there is often a link between level of education and unemployment. LÄS MER

 3. 3. Invandrares etablering på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Borg; [2019]
  Nyckelord :Invandrare; nyanlända; integration; arbetsmarknadsetablering; arbetskraftsbrist;

  Sammanfattning : Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Attraktiva arbetsgivare : En undersökning om vad arbetare inom IT-sektorn anser attraktivt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emelie Persson; Andreas Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Attraktiv arbetsgivare; flexibla arbetstider; värdegrund; bristyrken;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har kampen om att attrahera och behålla arbetskraft blivit allt hårdare, speciellt Inom IT-sektorn som är en sektor som i framtiden kommer att lida av arbetskraftsbrist. Därför blir arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare allt viktigare då det är dessa arbetsgivare som får välja först bland de arbetssökande. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitet för ökad mångfald och attraktivitet : En studie om arbetstider i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Bylund; Karin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :flextid; flexibla arbetstider; produktion; arbetstider; byggarbetsplats; byggbranschen; mångfald; jämställdhet; flexibility; diversity; gender equality; construction;

  Sammanfattning : Rapporten utgår från en undersökning utförd av Sveriges Byggindustrier som visar att bristen på flexibla arbetstider är en anledning till att många kvinnor väljer att lämna byggproduktionen. Då branschen eftersträvar en större mångfald och det därtill råder arbetskraftsbrist krävs fortsatta studier angående hur byggarbetsplatserna kan moderniseras och bli mer inkluderande. LÄS MER