Sökning: "arbetslös välmående"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetslös välmående.

 1. 1. Arbetslösa kvinnors upplevelser av aktivitetsbalans, hälsa och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Nathalie Palmér; Lovisa Viklund; [2021]
  Nyckelord : Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; välbefinnande; struktur; rutiner; vardagen; arbete ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har funnit att arbetslöshet kan ha en negativ inverkan på människans hälsa och välmående, men det finns få studier kring arbetslöshet och aktivitetsbalans. Syfte: Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet. LÄS MER

 2. 2. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
  Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

  Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars framtidstro och föräldrarnas arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Psykologiska institutionen

  Författare :Mia Berglund; [2009]
  Nyckelord :tonåringar; framtidstro; föräldrar; arbetslös; depression;

  Sammanfattning : Arbetslöshet och/eller långtidssjukskrivning hos föräldrar är en vanlig situation för många tonåringar. Påverkar det deras framtidstro? En deskriptiv studie av ca 6 500 tonåringar i Uppsala Län genomfördes i syfte att se huruvida deras framtidstro samvarierade med föräldrarnas arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Helande skapande : På vilket sätt kan skapande verksamhet vara till nytta för långtidsarbetslösa?

  Magister-uppsats, Institutionen för pedagogik

  Författare :Marie Hansson; [2006]
  Nyckelord :skapande; hälsa; arbetslöshet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med utgångspunkt i två olika kreativa verksamheter som riktar sig till långtidsarbetslösa undersöka hur hälsan påverkas av att vara arbetslös, samt om och i så fall på vilket sätt man kan använda skapande som verktyg i arbetet med att förbättra självförtroendet, självbilden och den psykiska hälsan hos deltagare som upplever brist på detsamma. Åtta halvstrukturerade intervjuer har genomförts med arbetsledare och före detta deltagare från de två aktuella verksamheterna, samt representanter från Arbetsförmedlingen. LÄS MER