Sökning: "arbetslag"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet arbetslag.

 1. 1. Handlingsplanens varande eller inte varande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Frid; Fredrika Eriksdotter; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; handlingsplaner; kommunikation; professionsteori; Systemteori;

  Sammanfattning : Forskningen inom handlingsplaner i förskolan är begränsad. Det kunskapsbidrag vi hoppas göra är att vidga perspektivet i arbetet med handlingsplaner i förskolan. Syftet är att belysa och i viss mån problematisera handlingsplanernas funktion i förskolan. Undersökningens teoretiska perspektiv utgörs av systemteorin och professionsteori. LÄS MER

 2. 2. Vi är ett bollplank för våra kollegor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellen Svensson; Tatiana Ciobanu Isac; [2019]
  Nyckelord :Arbetslag; Förskollärare; Förste förskollärare; Gränsarbete; Jurisdiktion;

  Sammanfattning : I vår studie undersökte vi hur förskollärare upplever den nya tjänsten av förste förskolläraren. Vi ville därför undersöka närmare vad den kompetensmässiga skillnaden är mellan förskollärare och förste förskollärare, samt hur upplevs deras yrkesmässiga relation till varandra. LÄS MER

 3. 3. Förskoleutveckling genom dokumentation? ”För dokumenterar jag ingenting, hur vet jag då att det har skett en utveckling?”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Rydhagen Danielsson; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; föreställningar; förskoleutveckling; konstruktion; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie är att synliggöra på vilka sätt förskolors dokumentation kring barns möjlighet till utveckling och lärande ligger till grund för förskoleutveckling samt att undersöka hur kunskap kring och synen på denna dokumentation konstrueras i förskolors arbetslag. Detta avses att göras genom tre frågeställningar • På vilka sätt används dokumentation av barns utveckling och lärande i förskoleutveckling? • Hur konstruerar arbetslag i förskolan synen på dokumentation av barns utveckling och lärande? • Vilka föreställningar om hur dokumentation av barns utveckling och lärande ligger till grund för förskoleutveckling konstrueras i förskolans arbetslag? Studien som är av kvalitativ karaktär har genomförts med semistrukturerade intervjuer av 7 pedagoger verksamma i förskola. LÄS MER

 4. 4. Skolverkets krav på digitalisering av samhällskunskap och lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; samhällskunskap; TPACK; Verksamhetsteori; kollegialt lärande; digitaliseringskrav;

  Sammanfattning : Digitalisering av den svenska skolan tog ny fart när regeringen beslutade att revidera läroplanen och lägga mer ansvar på samhällskunskapslärare. Lärare ska i sitt uppdrag stärka elevernas digitala kompetens. LÄS MER

 5. 5. Sen kan man se det som ett arbetslag, att vi inte har de skillnaderna- en mindre empirisk studie om barnskötares röster gällande professionaliseringen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Norling; Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att uppmärksamma den kunskapslucka som finns angående barnskötares syn på den pågående professionalisering inom förskolan. Mer specifikt är den inriktad på hur barnskötare i denna studie, talar om sin yrkesroll och sin arbetssituation i relation till förändringar i förskolans läroplan, LPFÖ98 (Skolverket, 2016). LÄS MER