Sökning: "arbetslagsledare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet arbetslagsledare.

 1. 1. Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Löfving; [2018-09-24]
  Nyckelord :Mellanledare; arbetslagsledare; lärledare; förstelärare; mötespraktik; arbetslag; kollegialt lärande; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag arbetslagsledare : En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2018]
  Nyckelord :team leader; leadership; work team; authoritarian leadership; abdicated leadership; communicative leadership; ethical leadership; arbetslagsledare; ledarskap; arbetslag; auktoritärt ledarskap; abdikerat ledarskap; kommunikativt ledarskap; etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapet i förskolan : Förskolechefer med ansvar för flera förskolor

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Theresa Hammarberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; ledarskap i förskolan; ledare i förskolan; förskolechef; pedagogiskt ledarskap i förskolan;

  Sammanfattning : Då samhället har förändrats och även påverkat förskolans värld kan det idag vara så att en förskolechef ansvarar för flera förskolor. Det kan betyda att förskolechefen får svårt att hinna med att besöka förskolorna och pedagogerna som är verksamma där. Syftet är att studera ledarskapet på några av förskolorna. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och skolutvecklingsprocesser - utifrån rektorers och arbetslagsledares perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanna Ward Jonsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :skolutveckling; pedagogoskt ledarskap; ledarskapsteori; rektor; arbetslagsledare; kollegialt lärande; organisera för lärande och utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att genom intervju undersöka hur rektorer och arbetslagsledare i grundskolan upplever ledarskapet kring skolutvecklingsprocesser. Vidare är studiens syfte också att undersöka om, och i så fall hur, det går att påverka ledarskapet kring skolutvecklingsprocesser genom att organisera en utbildningsinsats med rektorer och arbetslagsledare. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiskt ledarskap och stödstrukturer : Rektorers och lärares beskrivningar av pedagogiskt ledarskap och stödstrukturer i skolan.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ewa Mölleryd; [2016]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; indirekt pedagogiskt ledarskap; direkt pedagogiskt ledarskap; Scaffolding; stödstruktur; rektor; lärare; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa begreppet pedagogiskt ledarskap utifrån rektorers och lärares beskrivningar samt att bidra med kunskap om vilka stödstrukturer som används i utövandet av pedagogiskt ledarskap. I studien har lärandeteorier utifrån Vygotskijs (1999) teori om den proximala utvecklingszonen (ZPD) och Bruners begrepp Scaffolding (stödstrukturer) sammanförts med beskrivningar av hur pedagogiskt ledarskap utövas. LÄS MER