Sökning: "arbetslagsutveckling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet arbetslagsutveckling.

 1. 1. DIALOGMÖTEN – EN ARENA FÖR KUNSKAPSPROCESSER

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin McKee; [2020-08-10]
  Nyckelord :dialogmöten; aktionsforskning; arbetslagsutveckling; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension; lärandegemenskaper; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera olika arbetslags kunskapsutveckling när ett nytt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i förskolan. Specifikt studeras dialogens roll i fyra arbetslagspraktiker där pedagoger samtalar om stödmaterialet och den egna praktiken. LÄS MER

 2. 2. Handledning som verktyg för skolutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Unosson; [2011]
  Nyckelord :förskola; utveckling; handledning; kompetensutveckling; ledarskap; specialpedagog;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig på specialpedagogens handledningsuppdrag och hur detta kan an-vändas i den pedagogiska verksamhetens utvecklingsarbete. Studiens syfte är att med fokus på förskolan belysa handledningens användningsområden samt att identifiera förskolechefers syn på specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och verktyg i förskolutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Arbetslaget och det ämnesövergripande samarbetet - en studie av en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mari Höglund; Jeanette Lindström; [2007]
  Nyckelord :arbetslag; arbetslagsutveckling; gymnasieskola; ämnesövergripande samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur det ämnesövergripande samarbetet fungerar i arbetslagen på en gymnasieskola. Vi vill även synliggöra och jämföra lärarnas och rektorns visioner inom detta område. Inledningsvis ges en litteraturöversikt angående arbetslagsarbete och ämnesövergripande samarbete. LÄS MER