Sökning: "arbetslivserfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet arbetslivserfarenheter.

 1. 1. TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2021-01-28]
  Nyckelord :adhd; arbetslivserfarenheter; karriär; karriärcoaching; studievägledning; vägledning; yrkesval;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnosgör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är attkunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingåendekunskap som grund för karriärcoachning. LÄS MER

 2. 2. ”Kontakter är viktigt och dom känner jag att jag har liksom.” : -En kvalitativ studie om betydelsen av Apl, arbetslivserfarenhet och sociala nätverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Larsson; [2021]
  Nyckelord :arbetslivserfarenhet; arbetsplatsförlagt lärande; etablering; kompetenser; nätverk;

  Sammanfattning : Under livet ställs människor inför olika val exempelvis inför gymnasiet men även efteråt då många behöver välja om de vill försöka etablera sig på arbetsmarknaden eller fortsätta utbilda sig. Ungdomar som lämnar gymnasiet har vanligtvis mindre arbetslivserfarenhet än äldre personer vilket innebär att de kan ha svårt att konkurrera om arbetstillfällen. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares ansvar för förskolans innemiljö : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar utförandet av sitt ansvar för förskolans fysiska innemiljö

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Minna Thorbjörnson; Sabina Pintaric; [2021]
  Nyckelord :Ansvar; Förhållningssätt; Förskola; Förskollärare; Innemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om utförandet av deras ansvar för förskolans fysiska innemiljö. Frågeställningar som har varit behjälpliga i studien är: vilka uppfattningar om genomförandet för förskolans fysiska innemiljö skildras i förskollärares berättelser, samt vilka begränsningar och möjligheter upplever förskollärare i utövandet av ansvaret för förskolans fysiska innemiljö? Metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. LÄS MER

 4. 4. "Man måste tänka lite längre än det här med pensel och färg" : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har för barns kreativitet.

  M1-uppsats, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Mikaela Karlsson; Sara Al Ansari; [2021]
  Nyckelord :Förskol*; fysisk miljö; kreativitet; material;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares erfarenheter av vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har för barns kreativitet. De frågeställningar som legat till grund för undersökningen är: Vilken betydelse beskriver förskollärare att förskolans inomhusmiljö har på barnens kreativitet? Vilka möjligheter och hinder beskriver förskollärare kan uppstå, när förskolans inomhusmiljö utformas för att bidra till barns kreativitet? En kvalitativ intervjumetod med sex legitimerade förskollärare, med varierande arbetslivserfarenheter, har använts för datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar som har barn med övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Mårtensson; Lisa Björkman; [2021]
  Nyckelord :Communication; obesity; overweight; parents; school nurse; Fetma; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste 30 åren har övervikt och fetma bland barn i Sverige fördubblats. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas vid övervikt och fetma. Skolsköterskor har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samarbete och kommunikation med föräldrar utgör en central roll i skolsköterskans arbete. LÄS MER