Sökning: "arbetslivsinriktad rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden arbetslivsinriktad rehabilitering.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Hamnefors Nordgren; Anna-Maia Hackzell Strömberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; företagshälsovård; arbetsrelaterad hälsa; arbetslivsinriktad rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. LÄS MER

 2. 2. Att underlätta arbetsåtergång vid utmattningssyndrom : patienters upplevelser av en förrehabiliterande insats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Rathsman; [2019]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Arbetsåtergång; Förrehabilitering; Meningsfullhet; Socialt stöd; Arbetslivsinriktad rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av att delta i en förrehabiliterande insats. Frågeställningen var; Hur upplever patienter att deras deltagande i en förrehabiliterande insats påverkat rehabiliteringsprocessen? Förhoppningen var att förstå något om vad som underlättar för patienterna att bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om den förrehabiliterande insatsen upplevdes vara till nytta i rehabiliteringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cornelia Lindman; Sophie Vestin Sohlman; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; arbetslivsinriktad rehabilitering; förvärvad hjärnskada; återgång i arbete;

  Sammanfattning : I dagsläget finns få arbetsterapeuter inom företagshälsovården och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte prioriterat av hälso- och sjukvård. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner vid arbetslivsinriktad rehabilitering vid återgång till arbete efter förvärvad hjärnskada samt beskriva resultat av dessa. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters beskrivning av hur aktiviteterna i Assessment of Work Performance (AWP-FK) fungerar och kan utvecklas : En e-Delphistudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Eijvergård; Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Work; vocational rehabilitation; work ability; instrument development; insurance medical investigation; Arbete; arbetslivsinriktad rehabilitering; arbetsförmåga; instrumentutveckling; försäkringsmedicinsk utredning;

  Sammanfattning : AWP-FK är en specifik tillämpning av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance (AWP) och består av aktiviteterna: montering av hyllor, sortering av post samt administrativ aktivitet. Utveckling av instrumentet med fler aktiviteter har efterfrågats i tidigare studier. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader inom Supported Employment? : en undersökning om könets betydelse i en Supported Employment-insats för unga personer med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ingrid Witte; [2018]
  Nyckelord :Supported Employment; Vocational Rehabilitation; Disability; Gender Differences; Supported Employment; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Funktionshinder; Könsskillnader;

  Sammanfattning : Previous research has indicated that women are disfavoured in vocational rehabilitation and also in Supported Employment (SE), but the research field is still unclear and further research is needed. The purpose of this study was to explore gender differences in the outcome of a SE programme with participants with activity compensation (disability pension) in Sweden. LÄS MER