Sökning: "arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 911 uppsatser innehållade ordet arbetsmarknad.

 1. 1. Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegrering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Maja Nilsson; Mohammed Abd Alla; [2022]
  Nyckelord :labor market; immigration; utrikes födda kvinnor; migrantbakgrund; migration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur utrikes födda kvinnor etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. Inledningsvis presenteras statistik och undersökningar som belyser en ökning av utrikes födda i Sverige. LÄS MER

 2. 2. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 3. 3. ”Ring inte oss, vi ringer dig” En kvalitativ intervjustudie om hur en IT-koncern arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Alfthan; Mimi Carvell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; IT-branschen; rekrytering; employer attractiveness; EmpAt; organisationsidentitet; organisationskultur; image; rykte; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to digitalization, IT is one of the fastest growing sectors. This has resulted in a shortage of qualified employees, consequently causing a competitive employment market within the sector where companies are at competition to both recruit and retain employees. LÄS MER

 4. 4. Skills development to support graduates in entering thelabor market in Tanzania : A Minor Field Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Malmqvist; Lovisa Kullman; [2022]
  Nyckelord :Skills development; Skills mismatch; Youth bulge; Post-secondary education; Labor market; Tanzania; Minor Field Study; Kompetensutveckling; Kompetensgap; Youth bulge; Eftergymnasial utbildning; Arbetsmarknad; Tanzania; Mindre fältstudie;

  Sammanfattning : Increasing the access to post-secondary education is a top priority around the world, but still many graduates experience serious challenges in entering the labor market. In Tanzania the issue is prominent and partly associated with the skills mismatch, but also with the imbalance of the number of jobs available in relation to the number of graduates seeking for a job. LÄS MER

 5. 5. Öppen arbetsmarknad för alla? : En kvalitativ studie kring möjligheter och hinder för flyktingar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ali Mohammadi; Berker Burak Demirkapu; [2022]
  Nyckelord :PTSD therapy; PTSD treatment; PTSD unemployment; refugees migrants with PTSD; labor market; labor market; trauma; vocational program; work rehabilitation.; PTSD arbetslöshet; PTSD treatment; PTSD therapy; refugees migrants with PTSD; labor market; labour market; trauma; vocational program; work rehabilitation.;

  Sammanfattning : Arbete och en meningsfull sysselsättning är en rättighet för alla. Det bidrar till delaktighet, meningsfullhet och autonomi. För individer med utländsk bakgrund skapar arbete förutsättningar för att integreras i samhället, dock har många individer svårt att komma in i arbetsmarknaden. LÄS MER