Sökning: "arbetsmiljö data arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö data arbete.

 1. 1. Distansarbete, ett arbetssätt som underlättar både privatliv och arbetsliv? : Medarbetares upplevelser av hur distansarbete påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv och gruppdynamiken i en arbetsgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Grönlund; [2021]
  Nyckelord :Working remotely; Group dynamics; Digital communication; Distansarbete; Gruppdynamik; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett arbetssätt som har blivit ett vanligare inslag i arbetslivet för många arbetstagare. Det skapar en ny arbetsmiljö där två tidigare skilda miljöer ska samverka och interagera med varandra. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i Ledarskap på distans : en fallstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Strömberg; Jesper Persson; [2021]
  Nyckelord :Supervisor employee interaction; teleworking; COVID-19; Management styles; Pandemic; Workplace environment; Business communication; Communications; Homeworking; meeting; Digital leadership; Case study; Virtual leadership; Input process outcomes IPO model; Ledare medarbetare interaktion; Distansarbete; COVID-19; Ledarstilar; Pandemi; Arbetsmiljö; Affärskommunikation; Kommunikationer; Hemarbete; Möten; Digitalt ledarskap; Fallstudie; Virtuellt ledarskap; Input-Process-Outcome IPO modell;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur sättet att kommunicera mellan chef och medarbetare påverkats, där flertalet anställda till följd av COVID-19 fått ställa om och arbeta på distans. Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ enfallsstudie med tvärsnittsdesign, på ett finansbolag beläget i Västra Götaland. LÄS MER

 3. 3. Chefens jävla ansvarsområde : En studie om hälosfrämjande arbete inom äldreomsorgen ur ett mallanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; Health promotion work; elderly care; head of unit; KASAM; Socialt arbete; hälsofrämjande arbete; äldreomsorg; mellanchefer; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka mellanchefers upplevelse av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Materialet omfattar semistrukturerade intervjuer med sex mellanchefer som alla är verksamma inom äldreomsorgen. Vår valda metod är kvalitativ undersökning och analysen av data gjordes genom kategorisering. LÄS MER

 4. 4. Vad säger rumsformen? : En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yasmine El-Zein; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; activity-based outdoor office; spatial form; activity zones; communication; outdoor environment; cognition; availability.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; aktivitetsbaserat utomhuskontor; rumsform; aktivitetszoner; kommunikation; utomhusmiljö; kognition; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : This is a thesis in the field of information design with a spatial design focus. The purpose of the study has been to investigate how methods and theories in information design can be applied to communicate and inform activity zone functions in activity-based outdoor offices within the spatial form of the room. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linda Abrahamsson; Hama Anwar; [2021]
  Nyckelord :Construction production; women; gender equality; macho culture; NCC; security.; Byggproduktion; kvinnor; jämställdhet; machokultur; NCC; trygghet.;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion kan bristande arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för kvinnor leda till att värdefull kompetens går förlorad. Det har uppmärksammats att byggbranschen präglas av en föråldrad manskultur. LÄS MER