Sökning: "arbetsmiljö i hemsjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö i hemsjukvården.

 1. 1. ”Man vet aldrig när det går riktigt illa” : Sjuksköterskors upplevelser av utsatthet i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Bergqvist; Sara Nyman; [2019]
  Nyckelord :Lone working; Nursing; Safety; Threats; Violence; Ensamarbete; Hot; Omvårdnad; Säker vård; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal är på många sätt utsatta i sitt arbete. Sjuksköterskor i hemsjukvården arbetar ofta ensamma och i patienters egna hem och är därmed särskilt utsatta. Hot och våld är vanligt förekommande men utsattheten kan också vara till exempel att ha ensamt omvårdnadsansvar eller att möta oberäkneliga patienter. LÄS MER

 2. 2. Att vårda palliativa hjärtsviktspatienter inom kommunal hemsjukvård - Distriktsköterskors upplevelser : - En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Von Baltzer; [2018]
  Nyckelord :Chronic heart failure; District Nurses; Palliative care; Distriktsköterskor; Hjärtsvikt; Palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktsköterskan inom kommunal hemsjukvård är en central person inom den palliativa vården. Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt och är under palliativ vård riskerar att inte få samma behandling eller vård under den sista tiden som andra palliativa patienter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljön i hemsjukvården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Elin Flaten Härnvall; Evelina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Hemsjukvård; sjuksköterskor; arbetsmiljö; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Att vårda patienter i hemmet kan innebära utmaningar då det är svårare att anpassa arbetsmiljön. Detta har stor betydelse för hälso- och sjukvården då arbetsmiljön påverkar både sjuksköterskors hälsa, omvårdnadsarbetet, patienters upplevelse av vården och patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Den psykologiska och sociala arbetsmiljön bland distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvård respektive hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Ekman; Anna Stensson; [2017]
  Nyckelord :Home health nursing; Primary health care; Psychological; Social; Work environment; Arbetsmiljö; Hemsjukvård; Primärvård; Psykologisk; Social;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvård och hemsjukvård skiljer sig åt organisatoriskt och ledningsmässigt vilket kan påverka verksamhet och arbetsuppgifter, detta kan i sin tur påverka den psykologiska och sociala arbetsmiljön för distriktsköterskor/sjuksköterskor. Syftet med studien var att jämföra eventuella skillnader i den psykologiska och sociala arbetsmiljön hos distriktsköterskor/sjuksköterskor inom primärvården respektive hemsjukvården. LÄS MER

 5. 5. "ATT VARA EN KAMELEONT" : En intervjustudie om nyutbildade sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Ankarbranth; Emma Svensson; [2016]
  Nyckelord :Hemsjukvård; Kvalitativ intervjustudie; Nyutbildade sjuksköterskor; Upplevelser; Vårdande relation; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltfler vårdas idag i hemmet och omvårdnaden blir alltmer avancerad. Detta ställer ökade krav på sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskorna beskriver sitt dagliga arbete i hemsjukvården som en komplex sammansmältning av hela yrkesområdet. LÄS MER