Sökning: "arbetsmiljö kemiundervisning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsmiljö kemiundervisning.

  1. 1. En rektors damoklessvärd : en studie över det ansvar och de krav lagar och förordningar ställer på skolan och dess rektorer

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Tomas Persson; [2008]
    Nyckelord :ansvar; arbetsmiljölagen; kemiundervisning; rektor; riskanalys;

    Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats var att genom en litteraturstudie försöka fastställa vad de krav som arbetsmiljölagen ställer innebär för skolans arbete. Arbetet har haft skolans kemiundervisning som utgångspunkt, men resultaten är tillämpliga på all skolverksamhet. LÄS MER