Sökning: "arbetsmiljö och organisationsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö och organisationsförändringar.

 1. 1. EN OMORGANISATION UR ETT LEDNINGSPERSPEKTIV : UPPLEVELSER AV PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ UNDER EN PÅGÅENDE OMORGANISATION

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Betty Gunes; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; psychosocial work environment; demand; control; support and resources; Organisationsförändring; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd och resurser;

  Sammanfattning : Omorganisationer har blivit allt vanligare och påverkar majoriteten av anställda och deras psykosociala arbetsmiljö, både medarbetares men också chefers. Syftet med studien var att undersöka hur ledningsgruppen i ett företag upplevde en organisationsförändring samt hur förändringen påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robert Lövdahl; [2018]
  Nyckelord :Sociologi; Kvalitativ undersökning; Organisationsförändring; Tröghet; Chef; Polisen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Robert Lövdahl Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp Handledare: Jan-Olof Nilsson. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbetssituation och hälsa : En kvantitativ studie om psykosocial arbetsmiljö, psykosomatiska besvär och arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mattias Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Folkhälsa; lärare; psykosocial arbetsmiljö; psykosomatiska besvär; stress;

  Sammanfattning : Lärare tillhör den yrkesgrupp där sjukskrivningar på grund av psykiska besvär ökar mest samtidigt som prognoser pekar på en ökad lärarbrist de kommande 20 åren. Syftet med denna studie var att redogöra för arbetssituationen bland lärare utifrån psykosociala arbetsmiljöfaktorer samt undersöka förekomsten av och eventuella samband mellan arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär. LÄS MER

 4. 4. Kampen mellan reptilen och förnuftet : en småskalig utvärdering av ett program för en sund digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Linde; [2017]
  Nyckelord :Digital arbetsmiljö; digitalisering; smartphone; mobil; gränslöshet; multitasking; workfulness; policy; organisationsförändring; förändringsprocess; ledarskap; reptilhjärna; förnuft; hjärnforskning; stress; effektivitet;

  Sammanfattning : Fördelarna med ett digitalt och gränslöst arbetsliv är många, exempelvis är vi inte bundna till en specifik fysisk arbetsplats. Men det finns också gott om forskning som beskriver hur ett digitalt och gränslöst arbete påverkar oss människor negativt i form av skadlig stress. Däremot finns få förslag på förbättringar på området. LÄS MER

 5. 5. Individers psykosociala arbetsmiljö vid organisationsförändringar : En kvantitativ studie i ett globalt företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Annie Holmquist; Linus Löfvenring; [2017]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; standardisering; organisationsförändring; krav.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utifrån en organisationsförändring, studerat anställdas psykosociala arbetsmiljö i en organisation som infört standardiserade arbetssätt på tre olika avdelningar. Tidigare forskning kring industri – och tillverkningsbranschen som infört standardiserade arbetssätt har rapporterat om att standardiseringen har visat på ökade krav i arbetet och en högre arbetsbelastning. LÄS MER