Sökning: "arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

 1. 1. Operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i begränsat dagsljus : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Golvani; Linda Roos; [2020]
  Nyckelord :Daylight; Experiences; Focus group; Operating room nurse; Qualitative; Well-being; Work Environment; Arbetsmiljö; Dagsljus; Fokusgrupp; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en komplex arbetsmiljö med ansvarför bland annat patientens säkerhet, patientens positionering och att upprätthålla enaseptisk miljö. Av hygieniska skäl samt för att reducera infektionsrisk bör onödigtspring i operationssalen undvikas, vilket kan innebära att operationssjuksköterskanarbetar långa pass utan avlösning. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Anton Olsson; Joel Castellanos Fontes; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; mikroföretag; byggbransch; arbetsrelaterade olyckor; hälsa och säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige idag och genererar i snitt fler arbetsrelaterade dödsfall än någon annan bransch. Stora satsningar har gjorts i Sverige och övriga Europa för att öka säkerheten och minska dödsolyckorna i branschen. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens upplevelse av hot och våld inom akutsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Simon Gahn-Fröjd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion - Sedan 1980-talet har andelen förvärvsarbetande som blivit utsatta för hot eller våld mer än fördubblats med ökning från 2 till 5 %. Akutmottagningar har identifierats som en högriskmiljö för våld på arbetsplatsen och akutsjuksköterskor är de som blir mest utsatta. LÄS MER

 4. 4. Oförstörande provning vid systematisk riskbedömning för förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Gustav Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Säkerhet; Riskbedömning; Oförstörande provning; Utmattning; Driftinducerade fel; Funktionsstabilitet; Spricktillväxt; Trygg arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I arbetsmiljön på arbetsplatsen, ingår även säkerheten vid maskinerna, de måste vara säkra att arbeta med. Det finns regler, men också undantag, arbetsgivaren ska oavsett vilket uppnå en betryggande arbetsmiljö, genom en riskbedömning. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetskultur i byggbranschen - Underentreprenörens utmaningar med att efterleva säkerhetskulturen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Peter Bakai; Carolina Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetskultur; Arbetsmiljö; Underentreprenörer; Dödsolyckor; Safety culture; Byggverksamhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade och varje år skadas och omkommer människor i en omfattning som fortfarande är hög i jämförelse med många andra branscher. I den statistik som tillhandahålls av Arbetsmiljöverket definierar man inte om den skadade eller förolyckade individen är anställd av huvudentreprenör eller underentreprenör. LÄS MER