Sökning: "arbetsminne"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet arbetsminne.

 1. 1. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 2. 2. Bakomliggande faktorer för lässvårigheter : Litteraturstudie om bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter och granskning av läromedel från ABC-klubben

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reading difficulty; phonologic awareness; word-decoding; working memory; dyslexia; concentration difficulties; motivation; self-image; Lässvårigheter; fonologisk medvetenhet; ordavkodning; arbetsminne; dyslexi; koncentrationssvårigheter; motivation; självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns förbakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommerstudien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas avläromedlet. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och lärande i matematik : En systematisk litteraturstudie om fysisk aktivitet och elevers lärande i matematik i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Mathilda Gustafsson; Nicole Solin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; fysisk aktivitet; inlärning; arbetsminne; koncentration;

  Sammanfattning : Skolverket menar på att skolbarn idag är allt mer fysiskt inaktiva (Skolverket, 2019).Denna systematiska litteraturstudie har i avsikt att ta reda på hur fysisk aktivitet imatematikundervisningen påverkar elevers lärande i matematik, arbetsminne ochkoncentration i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emely Berggren; Yasmine Phexell; [2020]
  Nyckelord :arbetsminne; dyslexi; dyskalkyli; läs- och skrivsvårigheter; lässvårigheter; matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie avser att sammanställa och redovisa vetenskapliga artiklar som hanterar vår frågeställning: “Vilket samband finns det mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter?”. För att få fram artiklar har sökningar gjorts på databaserna ERIC och SwePub. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitets påverkan på skolprestationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Wemming; [2020]
  Nyckelord :academic performance; concentration; physical activity;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöker jag vad aktuell litteratur och forskning säger om hur fysiska aktiviteter påverkar hjärnan hos barn och ungdomar. Syftet är att undersöka hur olika fysiska aktiviteter påverkar barns koncentrationsförmåga och hur det påverkar deras prestationer i skolan. LÄS MER