Sökning: "arbetsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet arbetsorganisation.

 1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 2. 2. EN OMORGANISATION UR ETT LEDNINGSPERSPEKTIV : UPPLEVELSER AV PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ UNDER EN PÅGÅENDE OMORGANISATION

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Betty Gunes; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; psychosocial work environment; demand; control; support and resources; Organisationsförändring; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd och resurser;

  Sammanfattning : Omorganisationer har blivit allt vanligare och påverkar majoriteten av anställda och deras psykosociala arbetsmiljö, både medarbetares men också chefers. Syftet med studien var att undersöka hur ledningsgruppen i ett företag upplevde en organisationsförändring samt hur förändringen påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Analys av ett byggföretag i utveckling och generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Victor Olvedal; [2019]
  Nyckelord :knowledge differences; production efficiency; work organization; change management and involvement.; kunskapsskillnader; produktionseffektivisering; arbetsorganisation; change management och involvering.;

  Sammanfattning : En bostadsmarknad med ett underskott på bostäder, svängande marknad och långa byggtider skapar en otrygg plats för dagens bostadsköpare. För att korta ner sina byggtider och effektivisera sin produktion har Veidekke identifierat tre utvecklingsområden; prefabri-cering, logistik och digitala hjälpmedel. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning och ledning : En studie om rektorers syn på tillitsbaserad styrning och ledning i skolans styrkedja

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annika Bygdén; [2019]
  Nyckelord :Trust-based; trust; governance; management; Tillitsbaserad; tillit; styrkedja; styrning; ledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka rektorers uppfattningar om hur en tillitsbaserad styrning och ledning kan förbättra skolans verksamhet och arbetsmiljön för skolans professioner samt hur tilliten i skolans lokala styrkedja kan ökas.  Studien har en hermeneutisk kvalitativ ansats där en halvstrukturerad intervju har använts som metod. LÄS MER

 5. 5. Viktiga faktorer för ett innovativt arbetsklimat : En kvalitativ studie om vilka faktorer som främjar respektive motverkar ett innovativt arbetsklimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrika Ljungberg; Josefin Stübner; [2018]
  Nyckelord :Innovation; workplace innovation; culture; climate; creativity; creative climate.; Innovation; arbetsplatsinnovation; kultur; klimat; kreativitet; kreativt klimat.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är det växande intresset för innovation, mer specifikt det som kallas arbetsplatsinnovation. Det handlar om en organisations implementering av nya kombinerade innovationer inom arbetsorganisation, HRM (Human Resource Management) och stödjande teknik. LÄS MER