Sökning: "arbetsplats normer"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden arbetsplats normer.

 1. 1. “Alla blev bedömda på precis samma premisser” : En kvalitativ undersökning om kvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Hammarlund; Camilla Engström; [2021]
  Nyckelord :Gender; identity; organizational culture; male-dominated organization; officer; Genus; identitet; organisationskultur; mansdominerad organisation och officer;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker hur tio kvinnor upplever att studera och arbeta på en mansdominerad arbetsplats, Försvarsmakten, ur ett genusperspektiv. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur beskriver och upplever kvinnliga kadetter normer och värderingar inom organisationskulturen, ur ett genusperspektiv? Hur bidrar organisationskulturen till kvinnornas identitetsskapande i relation till de genusdiskurser som förs fram i Försvarsmakten? Hur formulerar de kvinnliga kadetterna sin yrkesidentitet ur ett genusperspektiv? Syftet med studien är att synliggöra genusdiskurserna inom militära arbeten då de ofta saknas. LÄS MER

 2. 2. Normkritik och normkreativitet på Glimmingehus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Nelly Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; authorized heritage discourse; kulturarv; kulturmiljövård; normkritik; normkreativitet; Glimmingehus;

  Sammanfattning : Glimmingehus, i sydöstra Skåne, är en del av det skånska kulturarvet och ett betydande besöksmål. Som en del av det statligt förvaltade kulturarvet finns ett ansvar att historiebruket är inkluderande och främjar delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans på avstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Helin; Nellie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Samhörighet; gruppidentitet; distansarbete; Social Identity Theory; social kategorisering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Distansarbete har senaste året blivit allt mer aktuellt som en följd av att minska smittspridningen av covid-19. Det blir därför av intresse att i denna uppsatsen undersöka vad som händer med den uppleva samhörigheten på distans och om det går att upprätthålla den utan att träffas fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Jag vet inte vart gränsen går vid kränkning : En kvalitativ studie om kvinnor med utländsk bakgrund och deras upplevelser om bemötande och integration på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camila Lopez Saez; Khlood Abdurahman; [2021]
  Nyckelord :Etnicitet; integration på arbetsplatsen; strategier; utländsk bakgrund; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en djupare analys skapa förståelse för hur kvinnor med utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller på sina arbetsplatser, och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning utifrån sin etnicitet samt hur de upplever att deras arbetsrelaterade relationer är. Varför just kvinnor valdes beror på att det skett en ökning i utbildningsnivå gentemot män enligt tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Bankernas oskrivna regler : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av kön, normer och emotioner i bankvärlden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Angelica Hjalmarsson; Marie Persson; [2021]
  Nyckelord :normer; emotioner; värderingar; banker; kvinnor;

  Sammanfattning : Den här är en kvalitativ undersökning vars syfte är att utforska hur relationen mellan yrkesrelaterade föreställningar om kön, makt och emotioner inom banker ser ut. Dessutom undersöks om kvinnorna upplever att de påverkas och begränsas av könsrelaterade normer samt om de har någon påverkan på deras emotioner. LÄS MER