Sökning: "arbetsplatsförlagt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden arbetsplatsförlagt lärande.

 1. 1. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 2. 2. ”Om det är nåt trubbel med dom” Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :APL; Arbetsplatsförlagt lärande; Extra anpassningar; Yrkeslärare; Handledare;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson Anna (2018). ”Om det är nåt trubbel med dom” - Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 3. 3. Livet efter särskolan : Det arbetsplatsförlagda lärandetsbetydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Svills; Sara Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Higher Education School; APL; Workplace-Oriented Learning; Work Life; Labor Market; Students with Developmental Disabilities; Collaboration; Gymnasiesärskola; APL; arbetsplatsförlagt lärande; arbetsliv; arbetsmarknad; elever med utvecklingsstörning; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera betydelsen av det arbetsplatsförlagda lärandet för elever på gymnasiesärskolan, och nyttan den har för övergången mellan skola och arbetsliv. Syftet leder fram till följande frågeställningar: Hurpåverkar det arbetsplatsförlagda lärandet elevernas framtida yrkesbana? Hur samordnas och utvärderas elevernas arbetsplatsförlagda lärande? Vilken vägledning och vilket stöd erbjuds eleverna för att gagna det framtida yrkesverksamma livet? För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod används. LÄS MER

 4. 4. Att bedöma elevers kunskaper under APL : En studie om yrkeslärares och handledares uppfattning om att bedöma elever på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL).

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Joel Gudheimsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatsförlagt lärande; bedömning; Yrkeskunnande; Yrkesbedömning; Nyckelkompetenser; Yrkesprogram; Yrkesutbildning;

  Sammanfattning : I likhet med övriga yrkesprogram, ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APL) som en viktig del i Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Detta då eleverna inte enbart kan tillgodogöra sig alla de kunskaper som krävs för yrket i en skolmiljö. LÄS MER

 5. 5. Att bygga broar mellan gymnasiesärskola och arbetsliv : Två skolors strategier för elevers övergångsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Elfstrand; [2018]
  Nyckelord :Intellectual disability; Transition; School; Working career; Cooperation; Participation; Utvecklingsstörning; Övergång; Skola; Arbetsliv; Samverkan; Deltagande;

  Sammanfattning : Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag, på två skolor, intervjuat rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Materialet analyserades genom teoristyrd kvalitativ analys. LÄS MER