Sökning: "arbetsplatslärande"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet arbetsplatslärande.

 1. 1. Distansarbete ur ett medarbetarperspektiv : Hur arbetsformen utmanar villkoren för lärande och kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linn Svegmar; Ida Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :distansarbete; medarbetare; lärande; kompetensutveckling; arbetsplatslärande; social interaktion; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka distansarbete som arbetsform ur ett med­arbetar­perspektiv för att därigenom kunna presentera hur distansarbete kan utmana villkoren för lärande och kompetensutveckling. Studien utfördes genom en kvalita­tiv metod med ett hermeneutiskt antagande där semistrukturerade intervjuer var grund­en för insamling av empiriskt material. LÄS MER

 2. 2. Den digitala introduktionsprocessen : Förutsättningar och utmaningar för socialisation och lärande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Fia Klint; Frida Lundin Nilsbert; [2021]
  Nyckelord :introduktion på distans; socialisation; informellt lärande; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker nyanställdas upplevelse av sin introduktionsprocess på distans. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med åtta nyanställda från olika arbetsgivare. De områden som utforskas är introduktionens struktur, socialisationsprocessen samt villkor för lärande. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering inom socialtjänsten : En intervjustudie inom enheten för ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lavan Hajo; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; praktikgemenskap; situerat lärande; socialtjänst; delaktighet; identitet; gemenskap; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att lyfta fram de erfarenheter och upplevelser socialsekreterarna fått med sig under 2019 när enheten för ekonomiskt bistånd införde ett digitaliserat arbetssätt. Studien har haft utgångspunkter i en teoretisk ram bestående av Etienne Wengers teori om praktikgemenskap och situerat lärande, samt Per-Erik Ellströms framtagna faktorer som avser hinder och möjligheter för lärandet på en arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. HR-arbetet, ett konstant lärande : En kvalitativ studie om HR-anställdas upplevelser av de formellaoch informella lärprocesserna i det egna arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emilia Svensson; Linnéa Nordström; [2020]
  Nyckelord :Experiences; HR-employees; formal learning; informal learning; workplace learning; thematical analysis; Upplevelser; HR-anställda; formellt lärande; informellt lärande; arbetsplatslärande; tematisk analys;

  Sammanfattning : HR har en viktig funktion i att ta tillvara de mänskliga resurserna på bästa möjliga sätt utifrån organisationernas mål och visioner. Det är därför av hög relevans att belysa hur och på vilket sätt de HR-anställda själva lär för att kunna genomföra sitt dagliga arbete. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER