Sökning: "arbetsplatsolyckor"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet arbetsplatsolyckor.

 1. 1. En analys av sambandet mellan arbetsplatsolyckor och konjunkturcykeln i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Amelie Persson; [2020]
  Nyckelord :Occupational injuries; Business cycle; Regression analysis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Every year in Sweden approximately 50 people die due to work related injuries. The development of non deadly injuries at work, however, has been varying. Between 1980 and 2008 it's been decreasing while, during the last 10 years, the number of injuries has instead increased. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER

 3. 3. För en hållbar organisatorisk arbetsmiljö; En studie av Postnords anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tobias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; organisatorisk kontext; Postnord; intersektionell teori; social skiktning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to contribute to the further development of the concept of the working environment as there have been major changes in the labor market. Stress-related diseases and workplace accidents are becoming more common and therefore a clearer humanistic and human rights perspective on the concept of working environment is required. LÄS MER

 4. 4. Kan processer som inte går att prissätta styras? : En kvalitativ studie om säkerhetsarbete på industrier i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Björck; Lisa Boudin; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability performance; occupational accident; work safety; goal-setting; control; price-setting.; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsprestation; arbetsplatsolyckor; säkerhet; mål; målöverensstämmelse; styrning; prissättning.;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat och sociala hållbarhetsaspekter får allt större betydelse. Organisationer redovisar en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och Sveriges arbetsmarknadsminister uppger att detta är prioriterat hos regeringen. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av tillbudrapportering på byggarbetsplats : hur arbetsmiljöarbete kan förbättras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Edwina Carballo Molina; Alexander Nolin; [2018]
  Nyckelord :app; applikation; arbetsledare; arbetsmiljöarbete; byggarbetsplats; byggproduktion; byggteknik; digitalisering; ID06; KMA; kvalitets-; miljö-; och arbetsmiljöarbete; mobiltelefon; tillbudsrapport; underentreprenör;

  Sammanfattning : Rapportering av tillbud är generellt bristfällig. Flera olyckor skulle kunna ha förhindrats om tillbudsrapporterna hade kommit in. Mycket av arbetet med att förhindra olyckor ligger idag på arbetsplatsledningen och därmed krävs det en kontinuerlig och integrerad kommunikation mellan yrkesarbetare, underentreprenör och arbetsplatsledning. LÄS MER