Sökning: "arbetsposition"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet arbetsposition.

 1. 1. Appraise Stress with Kindness: An Exploration of Predictors to Perceived Stress in White-collar Workers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zelda Jägryd; Jenny Månsson; Hedvig Ödahl; [2020]
  Nyckelord :perceived stress; identity threat; fear of negative evaluation; self-compassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många individer upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen. Denna uppsats avser att utforska sambandet mellan olika aspekter som påverkar arbetsrelaterad stress i organisationer. Studien undersöker sambandet mellan fem individuella variabler: identitetshot, rädsla för negativ evaluering, självmedkänsla, arbetsposition och genus. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 3. 3. Design för ett hållbart liv pågatan : En användarstudie av arbetsflödet i food trucks och belastningen pådess primäranvändare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Rindborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Street food är en växande marknad i Sverige och ger små egenföretagare stor frihet kring hur de vill utforma sin verksamhet. För att orka driva en restaurang på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt behöver street food-anordningens design tas i beaktning. LÄS MER

 4. 4. Kombinationen av arbetsrollen och föräldrarollen : En intervjustudie om komplexiteten kring att kombinera arbetsliv och föräldraskap ur småbarnsmammors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Cramne; Linnea Landahl; [2019]
  Nyckelord :Rollkonflikt; föräldraskap; moderskap; stressupplevelser; emotioner; multipla roller; socialt stöd;

  Sammanfattning : En vardag fylld av ansvar och krav från både föräldrarollen och arbetsrollen kan upplevas som stressfyllt för individen. I många fall är det mammor som tar det största ansvaret för hem och barn samtidigt som de arbetar heltid. LÄS MER

 5. 5. Alienation inom detaljhandeln : En fallstudie om ICA-anställdas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rojan Osman Sofi; [2018]
  Nyckelord :Alienation; detaljhandeln; ICA; Arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga upp tanken i Karl Marx resonemang kring alienation och förstå hur upplevelsen av alienation skiljer sig på en hierarkisk nivå på ett modernt företag som ICA. Uppsatsen har en frågeställning som lyder som följande: Finns alienation i ett modernt servicearbete, och i så fall hur tar den sig i uttryck beroende på vilken arbetsposition medarbetaren har? Studien undersöker tre olika kategorier av arbetspositioner för att se om upplevelserna skiljer sig. LÄS MER