Sökning: "arbetsrätt Ryssland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsrätt Ryssland.

  1. 1. Uppsägning från arbetsgivarens sida i Sverige och Ryssland : en komparativ studie

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

    Författare :Julia Johansson; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka skillnader och likheter som finns mellan svensk och rysk arbetslagstiftning och rättsläget gällande uppsägningar från arbetsgivarens sida. Studien omfattar tre viktiga moment när arbetsgivarens frihet begränsas i ett uppsägningsförfarande. LÄS MER