Sökning: "arbetsrättsliga villkor"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden arbetsrättsliga villkor.

 1. 1. Arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar – en kartläggning samt analys av upphandlingsregelverkets praktiska tillämpningsproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; arbetsrätt; EU-rätt; sociala hänsyn; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom Sveriges implementering av EU:s 2014 års upphandlingsdirektiv innehåller svensk rätt sedan år 2017 såväl fakultativa som obligatoriska bestämmelser om ställandet av arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. Denna uppsats identifierar dock flera praktiska svårigheter gällande användandet av dessa bestämmelser på grund av den svenska arbetsmarknadsmodellens särdrag. LÄS MER

 2. 2. "De ofrivilliga näringsidkarna" – Den skatterättsliga behandlingen av utförare av transporttjänster inom delningsekonomin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ana Jagunic; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Arbetsrätt; Delningsekonomi; Uber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen under 2010-talet har medfört en möjlighet för personer att dela varor och tjänster bortom den närmaste bekantskapskretsen. ”Delningsekonomi” är hur denna nya företeelse har kommit att benämnas. LÄS MER

 3. 3. Inflytande, på arbetsgivarens villkor - En studie om arbetstagares rätt till inflytande på det psykosociala arbetsmiljöområdet i förhållande till arbetsledningsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Nordström; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljölagen; arbetstagarinflytande; arbetsledningsrätt; strukturellt motstånd; Labour law; Work Environment Act; Employee influence; managerial prerogative; structural resistance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna rättsdogmatiska uppsats undersöker arbetstagares rätt till inflytande över den psykosociala arbetsmiljön och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet (arbetsledningsrätten), samt hur dessa rättsliga koncept förhåller sig till varandra. För att göra detta utgår uppsatsen ifrån följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 4. 4. EU:s utstationeringsregler i förändring- En rättsutredning om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling där utstationering förekommer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Vøllo; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; utstationering av arbetstagare; EU:s inre marknad; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the interaction between the EU rules on public procurement and the regulation of posted workers. The intention is therefore to discuss the role of labor requirements in public procurement regulations at an EU level. LÄS MER

 5. 5. Då är vi överens? - En diskussion kring svenska värvningsförbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Bjurling; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; EU-rätt; EU law; värvningsförbud; non-solicitation clauses; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Värvningsförbud är ett vanligt förekommande fenomen i svenska anställningsavtal. Förbudet innebär att en arbetstagare inte tillåts värva eller rekrytera sina tidigare kollegor under en viss period efter anställningens upphörande. Det saknades länge konkret vägledning i form av praxis för hur förbuden skäligen skulle utformas. LÄS MER