Sökning: "arbetsro"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet arbetsro.

 1. 1. Oro i klassrummet vid modersmålsundervisning: former och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Iman Hasan Mahdi; [2021-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka på vilka sätt modersmålslärare och en enhetschef samt elever upplever svårigheter när det finns olika typer av oro i klassrummet och brist på arbetsro under lektionerna på högstadiet. Vad beror det på att eleverna stör och skapar oro vid en frivillig undervisning som modersmålet? Beror problematiken bara på elevernas beteende? Eller, finns det något annat, som bidrar till att arbetsro i klassrummet inte fungerar, som tid för modersmålsundervisningen, lokaler, kulturella skillnader, antal elever i klassen, socialt samspel, disciplin, elever med svårigheter och ledarskap? Utifrån mina frågeställningar söker jag svar på frågan om oro i klassrummet och brist på arbetsro kan leda till att eleverna vill sluta läsa sitt modersmål? Undersökningens empiri utgörs av intervjuer med en enhetschef, sex modersmålslärare i olika språk och diskussion med sex elever. LÄS MER

 2. 2. På kontor och distans - framtidens arbetssätt i balans : En jämförande fallstudie om vilka arbetssätt företag i finans- och advokatbranschen förväntas ha efter covid-19

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap; Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Carl Lindberg; Anton Birgersson; [2021]
  Nyckelord :Det nya normala; distansarbete; balans i arbetslivet; framtida arbetssätt; finans; advokat; digital kultur; kommunikation;

  Sammanfattning : Under 2020-21 har covid-19, med dess medförda restriktioner, tvingat svenska organisationer att flytta hem många av sina anställda från kontoren. Det har inneburit en introduktion av distansarbete inom de flesta organisationer som möjliggjort för arbete utanför kontoret. LÄS MER

 3. 3. Alla älskar väl musik? : En kvalitativ studie om elevers motivation till musikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitativ metod; motivation; musik; musiklyssning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra till ökad kunskap om vad som gör musikundervisningen mer motiverande för elever på högstadiet. Trots att elever ofta lyssnar på musik och umgås kring musikaliska aktiviteter, som att dansa eller sjunga ihop, saknas motivation till att lära sig mer om musikämnet. LÄS MER

 4. 4. Studiero i slöjdsalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Klinteby Camilla; [2021]
  Nyckelord :arbetsro; arbetsfokus; grundskola; Lgr11; psykosocial arbetsmiljö; slöjd; slöjdämne; sociokulturellt perspektiv; studiero;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med mitt examensarbete var att utveckla en förståelse för om elever anser att studiero är viktigt och om elever menar att bristen på studiero påverkar deras kunskapsinlärning i ämnet slöjd.    Ett av målen med examensarbetet var att undersöka om de anser sig ha en stimulerande psykosocial arbetsmiljö samt vem eleverna anser har ansvaret för studiero i slöjdsalen. LÄS MER

 5. 5. Elever med beteendeproblem – en kvalitativ studie kring lärares resonemang om elever som ryms inom kategorin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linnéa Mattsson; Jeanette Beckman; [2020-03-04]
  Nyckelord :beteendeproblem; lärare; specialpedagogik; systemteori; socialkonstruktionism; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; dilemmaperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring elever med beteendeproblem i skolan med särskilt fokus på följande frågeställningar:Hur beskriver lärare elever med beteendeproblem?Hur förklarar lärare elevers beteendeproblem?Hur resonerar lärare kring arbetetför att stödja elever med beteendeproblem ?Metod: Studien är kvalitativ och utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 3–6. Diskursanalys har använts som metodologi. LÄS MER