Sökning: "arbetssätt för kravinsamling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetssätt för kravinsamling.

 1. 1. Framgångsfaktorer för att minska risken för missförstånd och tvetydigheter i kravinsamlingsprocessen : En fallstudie av ett kund-projekt hos Stamford och ett hos inPort

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Krav; kravhantering; kravinsamlingsprocess; krav kommunikation; kravinsamlingsprocess missförstånd; krav kommunikationsproblem; kravinsamling; krav tvetydigheter;

  Sammanfattning : Idag är det mycket vanligt att företag och organisationer använder sig av affärssystem för att kunna underlätta och stödja sina affärsprocesser. Affärssystemet fungerar som ett slags kärna i företaget eller organisationen, och det huvudsakliga syftet är att stödja alla huvudfunktioner och integrera flödet av data. LÄS MER

 2. 2. Kravelicitering inom webbutveckling : En undersökning över hur företag hanterar vanliga problem med kravelicitering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Attergrim; Maria Bladh; [2013]
  Nyckelord :Krav; behov; kravinsamling; kravelicitering; kravhantering; webb; webbutveckling;

  Sammanfattning : Krav är nödvändiga egenskaper hos en produkt för att på bästa sätt tillfredställa en slutanvändare. I takt med att antalet kunder ökar, ökar även mängden krav. I dagens samhälle är det inte helt ovanligt att ett system har en koppling till internet och därför även dess applikationer. LÄS MER

 3. 3. Implementering av IT-system : En fallstudie om införandet av ett nytt IT-system inom Ljungby kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Jennie Lundgren; [2012]
  Nyckelord :IT-system; implementering; misslyckad implementering;

  Sammanfattning : Införande av nya IT-system inom organisationer bidrar till att stora ändringar sker i de anställdas arbetssätt och kan därmed leda till att motstånd till det nya sättet att arbeta på uppstår. Syftet med studien är att undersöka hur implementeringen av ett nytt IT-system mottagits av sektionscheferna inom Ljungby kommun. LÄS MER

 4. 4. Kravinsamling i agil systemutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Magdalena Andersson; Ulrica Lindh; [2012]
  Nyckelord :Agil systemutveckling; kravinsamlingen; arbetssätt för kravinsamling; löpande krav;

  Sammanfattning : Att den värld som dagens företag existerar i blir mer och mer dynamisk och komplex är något de blivit tvungna att förlika sig med. För att möta denna mer rörliga verklighet har systemutvecklingsprojekten gått från att använda sig av sekventiella metoder till de som är mer iterativa. LÄS MER