Sökning: "arbetssätt flerspråkiga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden arbetssätt flerspråkiga elever.

 1. 1. Inkluderande matematikundervisning – : flerspråkighet åk 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Sjöstrand Jönsson; [2024]
  Nyckelord :artefakter; begrepp; flerspråkighet; lärare; matematikundervisning; sammanhang;

  Sammanfattning : I tidigare genomförda studier finns konstaterat att språkets betydelse och inkluderande lärmiljö spelar roll i lärandet av matematik i skolan. Forskningsfältet visar även att samverkan i skolan mellan olika yrkeskategorier och lärarnas bemötande av de flerspråkiga eleverna i matematikundervisningen påverkar elevernas matematiska utveckling. LÄS MER

 2. 2. Transspråkande i franskundervisningen ur ett lärarperspektiv : -Arbetssätt, möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Lama Alnachawati; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förstaspråk; kommunikation; modersmål; motivation; och transspråkande.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om transspråkande som ett pedagogiskt arbetssätt i undervisningen i franska utifrån lärares perspektiv. Ett ytterligare syfte med examensarbetet är att synliggöra fransklärares uppfattning om transspråkande arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Mycket snack, lite verkstad? : En kvalitativ intervjustudie om fritidshemmets förutsättningar för språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Algotsson; Emelie Gustafsson; Lisa Ottosson; [2023]
  Nyckelord :Språkutveckling; fritidshem; fritidslärare; fritidspedagog; sociokulturell teori; proximal utvecklingszon; scaffolding; mediering;

  Sammanfattning : Språket beskrivs som en central förmåga för lärandet som sker i skolan och i fritidshemmet. Undervisningen i fritidshemmet utgår från styrdokument så som läroplanen och Skollagen, där det framgår att elever ska ges möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever på högstadiet : En kvalitativ studie av fem SVA-lärares arbetssätt och hur de bemöter elevers modersmål i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Angelica Jenssen; Besjana Maxhuni; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; lärare; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur svenska som andraspråkslärare arbetar med läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever i undervisningen. Dessutom handlar det om svenska som andraspråkslärares inställning till flerspråkiga elevers modersmål i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Skrivundervisning för flerspråkiga elever : En intervjustudie om svensklärares beskrivningar av sin skrivundervisning för flerspråkiga elever i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Dahlqvist; [2023]
  Nyckelord :writing teaching; multilingual; working methods; activities; grade 4-6; Swedish subject; skrivundervisning; flerspråkighet; arbetssätt; aktiviteter; årskurs 4-6; svenskämnet;

  Sammanfattning : Tillgången till studiehandledning på elevers modersmål är begränsad i skolans verksamhet,vilket ställer krav på lärares undervisning av flerspråkiga elever att tillgodose deras förutsättningar och behov för att utvecklas. I denna kvalitativa intervjustudie är syftet att undersöka svensklärares beskrivningar av sin skrivundervisning för flerspråkiga elever i årskurs 4–6. LÄS MER