Sökning: "arbetssökande"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet arbetssökande.

 1. 1. Det här är Jag, välj mig! : en komparativ analys av ethos i personliga brev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Tara Bellini; [2022]
  Nyckelord :personliga brev; personligt brev; ethos; stil; lingvistik; visuell retorik; General Works;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka skillnader och likheter i framgångsrika respektive mindre framgångsrika brev för att söka finna likheter och skillnader i de val avseende stil, lingvistik och estetik som görs i breven. Vidare undersök även på vilket sätt de sökandes ethos kan komma att påverkas av de val som utgör brevets utformning. LÄS MER

 2. 2. AI och kunskapstester vid rekrytering ur arbetssökandes perspektiv : Rättvist verktyg, för vem?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Miriam Heljovaara; [2022]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Kunskapstester; Rekrytering; Arbetssökandes perspektiv;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien syftar till att undersöka arbetssökandes upplevelser av Artificiell Intelligens (AI) och kunskapstester i rekryteringsprocesser. Frågeställningarna som legat som grund för studien är: Vilka är arbetssökandes upplevelser av rekryteringsprocesser där AI eller kunskapstester har ingått? Hur balanseras de subjektiva och objektiva aspekterna av AI och kunskapstester inom rekrytering i deras beskrivningar? För att besvara frågeställningarna, genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med personer som har någon typ av erfarenhet av AI och / eller kunskapstester vid rekrytering. LÄS MER

 3. 3. “Jag vill vara nöjd med mig själv och må bra.” : En mixad-metodstudie om hälsofrämjande insatser för arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa-Lee Fasth; Hidajete Spahija; [2022]
  Nyckelord :arbetssökande; arbetslös; hälsofrämjande insatser; hälsopromotion; sysselsättning; hälsa; Arbetsförmedlingen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetslöshet medför en rad hälsokonsekvenser för individen och i februari 2022 var 7,7% av Sveriges befolkning arbetslösa. Hälsofrämjande insatser och sysselsättning har visat sig medföra ett flertal hälsovinster för individen. LÄS MER

 4. 4. Funktionsvarierades möjligheter på arbetsmarknaden : Arbetsgivares attityd till att anställa arbetssökande med olika funktionsvariationer – inom handel och kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Edit Eriksson; Olivia Kronberg; [2022]
  Nyckelord :attitude; disability; employers; employment opportunities; hiring.; attityd; funktionsvariation; arbetsgivare; anställningsmöjligheter; funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka funktionsvarierades möjligheter att få en anställning på den svenska arbetsmarknaden baserat på arbetsgivares attityder till att anställa arbetssökande med funktionsvariation inom handel och kontor. Studien genomfördes som en enkätstudie och riktades till arbetsgivare där chefers och annan rekryterande personals attityd till att anställa arbetssökande utifrån tolv typer av funktionsvariationer undersöktes. LÄS MER

 5. 5. Rekryteraren i organisationen eller organisationen i rekryteraren.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Frankendal; [2022]
  Nyckelord :rekryteringsprocess; kompetensbaserad rekrytering; organisationskentaur; diskriminering; institutionalisering; fördomar; antidiskrimineringsarbete.; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRAKT: Författare: Anna Frankendal Titel: Rekryteraren i organisationen eller organisationen i rekryteraren. En kvalitativ studie om motverkande av diskriminering i rekryteringsförfarandet. LÄS MER