Sökning: "arbetsterapi awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden arbetsterapi awareness.

 1. 1. Arbetsterapeutiska interventioner i skolan för elever med diagnoserna ASD och/eller ADHD : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Isa Larnert; Lisette Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Attention deficit hyperactivity disorder; Autism spectrum disorder; Classroom; Occupational Therapist; Occupational therapy; Arbetsterapeut; Arbetsterapi; Attention deficit hyperactivity disorder; Autismspektrumtillstånd; Klassrum;

  Sammanfattning : Inledning och Bakgrund: Flertalet elever med Autism spectrum disorder (ASD) uppnår inte kunskapsmålen i skolan. Eleverna kan ha svårigheter att förbereda och färdigställa uppgifter. Svårigheterna för eleverna med Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) gäller vanligtvis instruktioner och förståelse för uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar bildterapeuter med affektmedvetenhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Farrokhi; [2021]
  Nyckelord :Art Therapy; affects; art material; Expressive Therapies Continuum;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie undersöktes bildterapeuters berättelser om hur de arbetar med affektmedvetenhet i bildterapi. Metod: En kvalitativ studiedesign användes genom semistrukturerade intervjuer med fyra bildterapeuter. För att utvinna data valdes tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Bildterapigrupper inom primärvården : - Vad ger en utvärdering av deltagares erfarenheter av interventionen för svar?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lena Alvlilja; [2021]
  Nyckelord :art therapy; occupational balance; primary healthcare; medicalization; ValMO model; bildterapi; aktivitetsbalans; primärvård; medikalisering; ValMO modellen;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bildterapi är en kreativ behandlingsmetod som kan användas både i förebyggande och rehabiliterande syfte, när psykologiska faktorer påverkar utveckling och upplevelse av ohälsa. Den här uppsatsen beskriver resultatet av en klinisk upplevelseutvärdering av bildterapigrupper genomförda på en vårdcentral 2010 - 2014. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbalans på äldre dar: En intervjustudie om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med äldre personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Måns Lindén; [2019]
  Nyckelord :arbetsterapi; aktivitetsbalans; äldre personer; hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att uppleva balans mellan sina aktiviteter är inom arbetsterapi förknippat med hälsa och välbefinnande. Hur arbetsterapeuter arbetar med äldre personer för att förbättra deras aktivitetsbalans är dock understuderat. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER