Sökning: "arbetsterapi barn med adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden arbetsterapi barn med adhd.

 1. 1. Arbetsterapi vid nedsatta exekutiva funktioner hos barn med ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sarah Andersson; Nelly Strömberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska insatser i skolan för barn med ADHD. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Amanda Heurlin; Johanna Malmborg; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Barn med ADHD; Skola; Aktivitet; Delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste beteendesvårigheterna hos barn i skolåldern, ca 3-7% är diagnostiserade. ADHD karaktäriseras av brister i sociala förmågor, nedsatt arbetsminne och hyperaktivitet som kan ha en negativ påverkan på skolgången. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av samspelsträning för barn med ADHD : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Terese Nilsson; Ulrika Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Interventioner; attention deficit hyperactivity disorder; social interaktion; behandlingsresultat.;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en varaktig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med symtom som hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsstörning, eller en kombination av dessa. Bland barn och ungdomar är det en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och kan leda till svårigheter med självkontroll, tålamod och sociala interaktioner. LÄS MER

 4. 4. Upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Matilda Christensson; Linn Suddergaard; [2019]
  Nyckelord :Activity pattern; daily life; family; occupational therapy; Aktivitetsmönster; arbetsterapi; familj; vardag;

  Sammanfattning : Att vara förälder till ett barn med ADHD kan vara utmanande och innebära att hantera attityder från omgivningen. De upplever ofta en brist på stöd och svårigheter som påverkar hälsa och vardag negativt. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Bergman; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Clinical reasoning; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; Children; arbetsterapi; kliniskt resonemang; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD. Metod: Studien var baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka arbetsterapeuternas kliniska resonemang och erfarenheter. LÄS MER