Sökning: "arbetsterapi och skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden arbetsterapi och skolan.

 1. 1. Arbetsterapeutisk kompetens i skolan : En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av deras kompetens i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Patricia Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Children; occupational therapy; participation; qualitative design; school; Arbetsterapi; barn; delaktighet; kvalitativ design; skola;

  Sammanfattning : Skolan är en plats där barn spenderar en stor del av sin tid vilket innebär att skolan har en viktig roll i att ge dem lika möjligheter att vara delaktiga, lära och utvecklas. Studier visar att barn med funktionsnedsättningar upplever att de inte ges lika förutsättningar för delaktighet på lika villkor. LÄS MER

 2. 2. Activity and participation among children with cognitive and physical disabilities in Kenya

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Monika Friedrichs; [2019]
  Nyckelord :child; discrimination; incapability; occupational therapy; arbetsterapi; barn; diskriminering; engagemang; oförmåga;

  Sammanfattning : Background: The possibility of activity and participation is just as important for a child with physical and cognitive disability as for any other child, but the challenges are more extensive for these children when it comes to participation in activities and taking part in social life. Aim: to describe the staffs perception of schoolchildrens activity and participation in schools for children with cognitive and physical disabilities in Kenya. LÄS MER

 3. 3. Hundförares uppfattning om att använda hund som medel i grundskolan i relation till görande och delaktighet i skolaktivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Amanda Liljekvist; Kajsa Westling; [2019]
  Nyckelord :Görande; delaktighet i skolaktivitet; hundar; barn; grundskola;

  Sammanfattning : Elever med särskilda behov känner sig ofta mindre delaktiga i skolaktivitet än andra elever på grund av att de behöver stöd i skolan. Att använda hund som medel i skolan kan vara ett komplement i undervisningen och en hunds närvaro i skolan har tidigare visat på positiva effekter på bl.a. elevers lärande och attityd gentemot skolan. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för elever med ADHD och/eller autism : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Julia Eklund; Hanna Wadsten; [2019]
  Nyckelord :Activity; Neuropsychiatric disorder; Occupational therapy interventions; participation; Aktivitet; Arbetsterapeutiska interventioner; Delaktighet; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att elever med funktionsnedsättning uppger att de trivs sämre i skolan, de upplever ofta högre krav och mer stress från skolarbetet än övriga elever. Arbetsterapi inom skolmiljö riktar sig mot att möjliggöra en stödjande miljö för individen. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglig utbildning för personer som använder rullstol -En studie om fysiska miljöhinder vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Filippa Einarsson; Sara Kvick; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; rullstol; delaktighet; funktionsnedsättning; universitet; miljöhinder; fysisk miljö; arbetsterapi; Arts and Architecture; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att personer som använder rullstol ska kunna delta i utbildning på högre nivå krävs en tillgänglig miljö. Syfte: Syftet var att bedöma den fysiska tillgängligheten i undervisningslokaler vid Lunds Universitet för personer som använder rullstol. LÄS MER