Sökning: "arbetsterapi skola autism litteraturöversikt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsterapi skola autism litteraturöversikt.

  1. 1. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

    Författare :Johanna Sundell; [2018]
    Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

    Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER