Sökning: "arbetsterapi vid fängelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsterapi vid fängelse.

  1. 1. Kartläggning av aktivitetsidentitet för män med erfarenhet av att sitta i fängelse

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

    Författare :Tanya Karlsson; Katarina Moe; [2023]
    Nyckelord :Arbetsterapi; Kriminalvård; Roller; Meningsfull Aktivitet; Intagen; Kriminalitet; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsidentiteten byggs upp av aktiviteter och roller som ingår i människor liv, den formas över tid av både negativa och positiva händelser. Vid ett fängelsestraff påverkas aktivitetsidentiteten eftersom aktiviteter och dagliga rutiner förändras. LÄS MER