Sökning: "arbetstider"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet arbetstider.

 1. 1. Bemanningsföretag och den nya arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Derehag; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Andelen bemanningsanställda har under 2000-talet ökat kraftigt, ett nytt sätt att vara anställdhar uppkommit. Detta tog sin början när arbetsmarknaden avreglerades 1993.Bemanningsföretag har i media fått utstå mycket kritik och olika åsikter råder om derasförekomst på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans upplevelse av arbetstillfredsställelse : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Urlas; Joakim Johansson; [2020]
  Nyckelord :Experience; interviews; job satisfaction; patient safety; SOC; theatre nurse; Arbetstillfredsställelse; intervjuer; KASAM; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskans yrke utförs i en unik miljö och kan vara utmanande och påfrestande. Arbetstillfredsställelse kan påverka operationssjuksköterskans prestation samt kvaliteten på den vård som bedrivs. Operationssjuksköterskans kompetens behövs för att patienten på operationsavdelningen ska ges en säker vård. LÄS MER

 3. 3. COMPASSION FATIGUE : En allmän litteraturöversikt om uppkomst och strategier

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Aja Muslic; Evelina Olmats; [2020]
  Nyckelord :empati; empatisk trötthet; faktorer; sjuksköterska; strategi; utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empati kan definieras som förmågan att uppleva en annan människas känslor och sammanför kärnan inom vårdandet. Compassion fatigue är en form av utmattningssyndrom där sjuksköterskan förlorar förmågan att känna empati för patienten och dennes anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om god arbetsmiljö och attraktivt arbete : - hos chefer och medarbetare på en svensk primärvårdsenhet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Elin Kjellström; [2020]
  Nyckelord :employee; manager; primary health care; good work environment; perception; Medarbetare; chef; primärvård; god arbetsmiljö; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetare och chefers arbetsmiljö är på många vis bristfällig. Trots att Sverige är långt gånget vad gäller arbetsmiljöarbete och hur hälsa främjas så pekar statistiken på annat, framförallt inom hälso- och sjukvårdssektorn. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarvarumärkets betydelse : -för ett varuproducerande företag på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Segerbäck; Carolina Wåhleman; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; attribute; EVP; psychological contracts; live the brand; employer branding ambassadors; Arbetsgivarvarumärke; attribut; EVP; psykologiska kontrakt; arbetsgivarvarumärkesambassadörer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom ett medarbetarperspektiv få en fördjupad förståelse för konceptet arbetsgivarvarumärke och vad som uppfattas attraktivt i ett varuproducerande företag på landsbygden. För att uppnå syftet har ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER