Sökning: "arbetstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade ordet arbetstillfredsställelse.

 1. 1. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 3. 3. Arbetstillfredsställelsen under covid-19-pandemins distansarbete : En explorativ och retrospektiv studie av 16 distansarbetares upplevelser före och efter pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maja Atterling; Simon Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; Arbetstillfredsställelse; Distansarbete; Social isolering; Flexibelt arbetssätt.;

  Sammanfattning : Denna studie präglades av ett explorativt angreppssätt, eftersom forskningen om ett påtvingat distansarbete fortfarande var knapphändig. Syftet var att undersöka om arbetstillfredsställelsen hade påverkats hos medarbetare som arbetat hemifrån till följd av Covid-19-pandemins restriktioner. Studien var retrospektiv. LÄS MER

 4. 4. "Mer kultur till folket" : En kvalitativ studie om kulturaktiviteter i arbetslivet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Hannes Bäckström; Elin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Culture; cultural activities; health; well-being; work-related health; work-life psychology; health promotion; job satisfaction; working environment; municipal employees; Kultur; kulturaktiviteter; hälsa; välbefinnande; arbetsrelaterad hälsa; arbetspsykologi; hälsopromotion; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative master thesis is to investigate the cultural activity experiencesof employees and their meaning for well-being and work satisfaction. The method used inthis study was thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Vilken påverkan har padel på personers arbetstillfredsställelse? : En kvalitativ studie om arbetstillfredsställelse och effekten av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Karl Håkansson; Oskar Karlén; [2021]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; Motivation; Work-life balance; Hälsa och välmående; Fysisk aktivitet; Friskvård; Padel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se om padel som fysisk aktivitet har någon påverkan på personers arbetstillfredsställelse. Vi ville även se om det skiljer sig i arbetstillfredsställelse från att personer inte spelat padel regelbundet tills att de utövar sporten kontinuerligt samtidigt som vi vill utläsa om deras inställning till träning och friskvård har förändrats. LÄS MER