Sökning: "arbetsutförande"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet arbetsutförande.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på controllerns arbete –en kvalitativ studie av controllers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Andersson; Anna Appelgren; [2019-01-31]
  Nyckelord :Controller; digitalisering; arbetsutförande; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen kommer med nya förutsättningar och möjligheter och innebär nya arbetssätt som påverkar controllerns arbete på olika sätt. Informationshantering och kommunikation är exempel på områden där digitaliseringen sätter avtryck och de är också viktiga delar av controllerarbetet. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 3. 3. Jordbrukets mekanisering : En kvalitativ studie om jordbrukares upplevda konsekvenser av mekaniseringen i arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Tjernlund; [2018]
  Nyckelord :Jordbrukare; Mekansering; Alienation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur jordbrukare i Norrbotten upplever mekaniseringen inom jordbruket. De övergripande teorierna för uppsatsen behandlar Karl Marx och Robert Blauners alienation utifrån olika perspektiv samt Max Webers rationella ”järnbur”. LÄS MER

 4. 4. Den Svenska Folkrörelsekulturen : En deskriptiv studie om folkrörelsers organisationskultur under påverkan av kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Setareh Malekzadeh; Bahram Nouraei; [2017]
  Nyckelord :Organizational Culture; Civil Society; Social Movements; Grassroots; Cultural Policy; New Public Management; Abstract Management; Swedish Workers’ Educational Association; Swedish National Touring Theatre; ABF; Riksteatern; Organisationskultur; Folkrörelser; Gräsrotsrörelse; Civilsamhället; Kulturpolitik; ABF; Riksteatern;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer samt att undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. Denna studie tillämpar Geert Hofstedes teorier som behandlar olika nivåer och dimensioner av organisationskultur. LÄS MER

 5. 5. Jag bidrar med en ny dimension : Om hur kuratorer inom psykiatrin upplever sin yrkesroll samt det interprofessionella samarbetet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Siri Backteman; Madeleine Gauffin; [2017]
  Nyckelord :kuratorer;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kuratorer beskriver sin yrkesroll samt det interprofessionella arbetet på en psykiatrisk klinik. Mer ingående undersöks hur kuratorerna upplever sin arbetssituation, hur det interprofessionella arbetet fungerar på arbetsplatsen samt vilken inställning de har till en yrkeslegitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. LÄS MER