Sökning: "arboretumallé"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet arboretumallé.

  1. 1. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Jesper Karlsson; [2019]
    Nyckelord :arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

    Sammanfattning : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. LÄS MER