Sökning: "argumentanalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet argumentanalys.

 1. 1. Mänskliga rättigheter inom den katolska kyrkan : Särskilt fokus på religionsfrihet efter Andra Vatikankonciliet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tünde Mittak Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :freedom of religion; human dignity; Second Vatican Council; theology; Catholic doctrine; Catholic social teaching; Roman Catholic Church; practice of religion; UN human rights conventions; religionsfrihet; människans värdighet; Andra Vatikankonciliet; teologi; katolsk doktrin; katolsk sociallära; romersk-katolska kyrkan; utövande av religion; FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den katolska kyrkans syn på grunden för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Idén om mänskliga rättigheter började ta fast form under upplysningen på 1700-talet. Vid den tiden var dock katolska kyrkans syn på de mänskliga rättigheterna inte förenlig med den sekulära uppfattningen. LÄS MER

 2. 2. Jämförande analys av argumenterande texter i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Aliaksandra Rybachkina; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; argumenterande texter; nationella prov; argumentanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om gymnasielevernas argumenterande texter följer en typisk struktur för argumentation och om det finns skillnader i texterna mellan elever som läser svenska som andraspråk 1 och svenska 1 på gymnasiet. Undersökningen görs genom argumentanalys och analys av textmönster utifrån en handbok som riktmärke. LÄS MER