Sökning: "argumentatio"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet argumentatio.

  1. 1. En retorisk analys av Fahrenheit 9/11 ur ett dokumentärhistoriskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Karin Häll; [2006]
    Nyckelord :Fahrenheit 9 11; Michael Moore; Retorik; dokumentärhistoria;

    Sammanfattning : The history of rhetorics in documentary film is a long one. The French brothers Louise and Auguste Lumiére were among the first persons who produced a documentary and their work has had a big impression in the history of documentary during the 1900 century. John Grierson has been called “the father” of documentary film. LÄS MER