Sökning: "argumentationsanalys forskning"

Visar resultat 11 - 15 av 21 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys forskning.

 1. 11. Amerikanska drönarattacker : Legitimt självförsvar eller illegitimt maktmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Håkan Hallberg; [2013]
  Nyckelord :Drönarattack; Suveränitet; R2P; Folkrättsliga normer; FN-stadgan;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsens syfte är undersöka tesen De amerikanska drönarattackerna är legitima, och genom att analysera folkrättsliga normer, suveränitetsprincipen, rapporten om The Responsibility to Protect, FNs stadga och säkerhetsrådets resolutioner och lyfta fram de argument som stödjer eller undergräver tesen. Uppsatsens metodologiska del handlar först om en idékritisk kvalitativ textanalys där dokument och texter analyseras, och sedan ska en argumentationsanalys där en pro et contra-lista skapas av de argument som textanalysen lyfter fram, detta för att få en djupare förståelse för hur komplext internationell rätt är ur en normsättande vinkel och varför politiker och experter kan ha svårt för att enas om en gemensamma tolkningar av det normativa ramverket som styr agerandet i väpnade konflikter. LÄS MER

 2. 12. Ledarskap - Ett enkelt begrepp? - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linda Sandberg; Hanna Persson; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap; medarbetare; kontexter; managementlitteratur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “Ledarskap- Ett enkelt begrepp?” - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, Vårterminen 2013. LÄS MER

 3. 13. Retoriska mönster i nutida brottsdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristina Andersson; [2012-10-11]
  Nyckelord :argumentationsanalys; juridik; retorik;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska spraket, fdrdjupningskurs, SV1301Vt 2012Handledare: Barbro Wallgren Hemlin.... LÄS MER

 4. 14. Socialdemokratin och välfärdspolitiken i Sverige : En argumentations- och ideologianalys om det Socialdemokratiska arbetarpartiets välfärdspolitiska förändringar från 1960-talet fram till idag

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Thunberg; [2012]
  Nyckelord :Socialdemokratiska arbetarpartiet; ideologi; välfärdspolitik; välfärdsstat; tredje vägen ; förändring;

  Sammanfattning : Det Socialdemokratiska arbetarpartiet har betytt mycket för den välfärdsstat som präglat Sverige sedan 1960-talet, välfärdspolitiken har dessutom alltid varit en hörnsten för socialdemokratin. Tidigare forskning visar att välfärd har varit ett intressant studieobjekt för främst ekonomiska och demografiska studier, varför jag nu ämnar studera området från ett sociologiskt och politiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 15. HR-omvandling på lösa grunder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Gustav Bobeck; [2011-07-20]
  Nyckelord :HR Transformation; Argumentationsanalys; ; Reengineering; Dekonstruktion;

  Sammanfattning : SyftetmeddennauppsatsärattkartläggaDaveUlrichsteoretiskagrundförkon-­‐ceptetHRTransformationochprövahållbarhetenidenteoretiskagrunden.TidigareforskningharfokuseratpåkonsekvensernaavimplementeringenavkonceptetmedandennastudiefokuserarpåUlrichsteoretiskabakgrund. LÄS MER