Sökning: "argumentationsanalys forskning"

Visar resultat 16 - 20 av 21 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys forskning.

 1. 16. Varggisslet : En argumentationsanalytisk studie av vargdebatten i Värmland 1965 - 1990

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Fredrik Hultberg; [2011]
  Nyckelord :wolf; debate; hunt; predator; conurbation; periphery; centrum; argumentation; argumenation analyzis; newpapers; comments; Habermas; varg; debatt; jakt; rovdjur; landsbygd; storstad; tätort; centrum; periferi; argument; argumentationsanalys; Värmland; Dalarna; Karlstad; Torsby; Sysslebäck; naturvård; tjuvskytte; insändare; tidningar; Nya Wermlands-Tidningen; Värmlands Folkblad; ledare; borgerlig offentlighet; Habermas; Anders Bjärvall; Projekt Varg; licensjakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att presentera och analysera argumentationen i debatten för och emot vargens rätt till existens i Värmland mellan åren 1965 och 1990. För att besvara forskningsfrågorna i uppsatsen har kvalitativ argumentationsanalytisk metod använts. LÄS MER

 2. 17. En retorisk analys av för- och emotdiskussioner kring det kungliga bröllopet på Facebook

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Hedwig Pagmar Hansson; [2010]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; Det kungliga bröllopet; Ethos; Facebook; Facebookgrupper; Internet; Logos; Medierad offentlighet; Pathos; Retorikanalys; ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”; ”Vägra betala Victorias bröllop!”;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utföra en retoriskanalys på de argument som förs bland medlemmarna på Facebookgrupperna ”Vägra betala Victorias bröllop!” respektive ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop”. Grupperna är två intressanta debattforum att studera i syfte att ta reda på vad för typ av dialog som förs liksom gruppmedlemmarnas åsikter kring det kungliga bröllopet såväl som monarkin. LÄS MER

 3. 18. Barns delaktighet. En studie av barns delaktighet i styrdokument och arbetsplaner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Eva Åhlund Ask; [2009-08-20]
  Nyckelord :delaktighet; kvalitet; lärande; miljöns utformning; Lpfö 98; argumentationsanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt övergripande syfte med denna studie är att utifrån en deskriptiv utgångspunkt undersöka dels vad barn ska lära sig i förskolan om delaktighet och dels vad man menar med/hur man ser på barns deaktighet i förskola, i styrdokument och tidigare forskning. Jag fokuserar på följande tre frågeställningar, Hur förstås barns delaktighet i styrdokument och i förskolans arbetsplaner? Vad ska barn lära sig i förskolan om delaktighet? Varför ska barn göras delaktiga i dagens förskola? Teori: Mina teoretiska utgångspunkter är två: hermeneutik vars ontologi tillåter ett antal ståndpunkter och att vi alltid har en viss förförståelse av det vi vill undersöka. LÄS MER

 4. 19. Biståndets vara eller inte vara

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Rudberg; Jenny Niskanen; [2009]
  Nyckelord :pro et contra; relevans; hållbarhet; argumentationsanalys; Bistånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en argumentationsanalys av den svenska mediedebatten kring bistånd. Målsättningen var att urskilja skillnader i de argument som förs för respektive mot svenskt bistånd, till utsatta delar av världen. LÄS MER

 5. 20. Argumentera mera! En analys av argumenten kring god redovisningssed i ett rättsfall

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louice Petersson; Peter Hansson; [2008-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Periodisering av inkomster till intäkter är en kompliceradredovisningsfråga. Komplikationen med att redovisa intäkter är att det är ett område där detges möjligheter för företagen att göra egna bedömningar. LÄS MER