Sökning: "argumentationsanalys forskning"

Visar resultat 21 - 21 av 21 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys forskning.

  1. 21. Bemötande av främlingsfientlighet ­ en studie av tolv gymnasielärares syn på främlingsfientliga konfliktsituationer

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Barbro Svensson; Omid Pasbakhsh; ; [2008]
    Nyckelord :Argumentationsanalys; bemötande; främlingsfientlig;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera lärares bemötanden i främlingsfientligakonfliktsituationer, för att sedan problematisera tendenser i dessa. Följande tre frågor har undersökts i dennaavsikt: Hur bemöter lärarna främlingsfientliga åsikter? Vilken syn har lärarna på sin egen kompetens? Hurförhåller sig lärarnas arbets- och förhållningssätt i bemötandet av främlingsfientlighet till forskning och teorierkring konflikthantering? Studien är utförd som en kvalitativ intervjuundersökning, innehållande bland annat sexkonkreta situationer, bland tolv gymnasielärare i Göteborgs Stad. LÄS MER