Sökning: "argumenterande text om läxor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden argumenterande text om läxor.

  1. 1. Läxor i svenskämnet : En kvantitativ innehållsanalys av läxor i grundskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Nina Sinkko; [2013]
    Nyckelord :Läxor; Svenskämne; Innehållsanalys; Grundskola; Diskurs; Ämneskonception.;

    Sammanfattning : Läxor har alltid varit en del av skolan och synen på läxor under årens gång varierat historiskt. Från början av 1900-talet var läxor viktiga för fostran och läxor har handlat om fakta som ska nötas in. Under 1940- talet dyker kraftiga motreaktioner dyker upp mot läxor. LÄS MER